Par med gemensamma barn väljer att skilja sig.

Par med gemensamma barn väljer att skilja sig.

Hej! Par med gemensamma barn väljer att skilja sig. Den ena vill flytta med barnen till ett annat land, vilket försvårar barnens umgänge med den som blir kvar. Bortsätt från de moraliska aspekterna; finns det något som kan styra att avståndet mellan barnen och ena föräldern inte får bli alldeles för långt?

Svar

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Att man är skild och bor åtskilt från sitt barn tar inte bort ansvaret för barnet. Skilsmässan ger inte heller rätt att skilja en förälder från sitt barn. http://www.lskl.fi/showPage.php?page_id=43#lapsella_oi
Det finns tyvärr ändå ingen entydig lagstiftning för hur detta skall genomföras.
FNs barnkonvention http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44 säger i artikel 9 ”Åtskiljande från föräldrar”:
”Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort. ”
Konventionen säger vidare att alla berörda parter skall beredas möjlighet att lägga fram sina synpunkter på saken. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.
Enligt Finlands barnombudsmans hemsidor http://www.barnombudsman.fi/Resource.phx/lapsiasia/svenska/index.htx har konventionen fyra viktiga huvudprinciper: 1. Alla barn är jämlika. 2. Barnets bästa prioriteras vid allt beslutsfattande. 3.Barnet har rätt till ett gott liv. 4. Barnets åsikter ska beaktas.
Också Finlands grundlag (Kap2 § 6) säger att ”Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.”
Folkhälsan har en frågespalt http://www.folkhalsan.fi/ > Må bra > Föräldraskap > Frågor om föräldraskap där man kan ställa frågor som har med olika aspekter på föräldrar och parförhållanden. Också Mannerheims barnskyddsförbund http://vanhemmat.mll.fi/yhteiskunnan_tuki_perheille/perhe_ja_huoltajuus.php har liknande verksamhet.

Kommentarer (0)

Ditt svar