igs: "Alla finländare kan svenska. Svenska har vi lärt oss i skolan".

igs: "Alla finländare kan svenska. Svenska har vi lärt oss i skolan".

igs: "Alla finländare kan svenska. Svenska har vi lärt oss i skolan".
igs: "De sista finnarna som inte hade obligatoriska lektioner i svenska föddes 1969"
Hur är det möjligt med så olika svar från samma sakkunniga källa?

Svar

Oklarheten i denna saken torde härstamma från det faktum, att grundskolan i Finland genomfördes stegvis åren 1972-1977. I huvudstadsnejden avvecklades den åttaåriga folkskolan först 1.8. 1977. Så kan man säga, att de som föddes år 1962 och började folkskolan hösten 1969 hann inte gå i grundskolan. Svenskundervisningen blev obligatorisk först med grundskolan. I praktiken var årsgränsen inte så klar, ty man hade redan tidigare börjat tillämpa den kommande grundskolans läroplan i folkskolor och till exempel i Helsingfors hade undervisningen i det andra inhemska språket eller i ett främmande språk blivit permanent i alla tredje klasser från början av läsåret 1966-1967. Dessa elever hade fötts år 1957 och börjat skolan år 1964.

Somerkivi, Urho
Helsingfors folkskolors historia. – Helsingfors stad, 1979.

Kommentarer (0)

Ditt svar