Hur länge är salmonellaintyget i kraft?

Hur länge är salmonellaintyget i kraft?

Svar

Eftersom salmonellasituationen i Finland än i andra EU-länder, utom de nordiska länderna, ville man behålla den goda nivån även efter att vi gick med i EU Detta görs med hjälp av det nationella salmonellakontrollprogrammet. Salmonellakontrollprogrammet, godkänt av Europeiska gemenskapens kommission i samband med anslutningsförhandlingarna i slutet av 1994, ger goda förutsättningar att övervaka salmonellasituationen hos djur och livsmedel av animaliskt ursprung. Ifall salmonella konstateras vid övervakningen finns bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas i lagstiftningen.
På grund av kontrollprogrammet fick Finland tilläggsgarantier som gäller salmonella, dvs. kött- och äggpartier som förs in i Finland ska undersökas med tanke på salmonella i avgångslandet och resultatet ska vara negativt. För Sveriges och Norges del krävs ingen sådan undersökning eftersom de salmonellakontrollprogram som följs där motsvarar nivån i Finland och är godkända av EU-kommissionen. I Livsmedelslagen 13.1.2006/23 § 23 står följande:
”Kött från nötkreatur, svin och fjäderfä, malet kött samt hönsägg skall före leveransen till Finland undersökas med tanke på eventuell upptäckt av salmonella, och skall åtföljas av ett salmonellaintyg eller annat dokument på det sätt som anges i artikel 8 i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i andra relevanta EG-rättsakter. Om salmonella upptäcks i ett sådant livsmedel inom ramen för egenkontrollen, skall vederbörande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling returnera eller förstöra livsmedlet. Livsmedelföretagaren skall underrätta tillsynsmyndigheten om upptäckten av salmonella i egenkontrollen och om att partiet har returnerats eller förstörts. Ett livsmedel av animaliskt ursprung som kommer från ett tredjeland skall härstamma från ett sådant tredjeland och en sådan anläggning från vilken livsmedel av animaliskt ursprung får importeras till Finland enligt lagen om veterinär gränskontroll.”
Tyvärr har vi ändå inte lyckats få fram uppgifter om hur länge intyget är i kraft.

Kommentarer (0)

Ditt svar