Yksityistien tiekokous?

Yksityistien tiekokous?

Yksityistien tiekokous? Olen maaseudulla yksityistien asiamies ja vuonna 2005 meillä ei ole ollut tiekokousta.Edellinen kokous pidettiin v. 2004 eikä ko. kokouksessa sovittu seuraavan kokouksen ajankohdasta. Kysymys1: Onko niin että lain mukaan on pidettävä kokous ellei toisin sovita? Kysymys2: Mitä seuraamuksia minulle voi koitua vastuuhenkilönä? Kysymys3: Voiko joku vaatia minua halutessaan vastuuseen? Kysymys4: Miten asiassa tulisi/kannattaisi menetellä nyt tässä tilanteessa? Vastauksesta kiitollinen!

Vastaus

Juridisissa kysymyksissä toimituksellamme ei ole tarvittavaa pätevyyttä.

Pätevää apua saat esim. palvelevasta lakipuhelimesta http://www.laki24.fi/lakipuhelin.php tai Töölön kirjaston ilmaisesta asianajajapäivystyksestä http://www.lib.hel.fi/page.asp?_item_id=3397

Seuraavassa joitakin asiaanlittyviä lainkohtia Finlexistä. Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

7 LUKU Tiekunta ja sen toimielimet

59§
Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä tai varajäsentä ovat saapuvilla.

Erimielisyyden sattuessa katsotaan hoitokunnan päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut.

65§
Tiekunnan on pidettävä vuosikokous kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua, jolleivät tieosakkaat toisin päätä, sekä muita kokouksia tarpeen mukaan. Kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa näiden varamies. Kutsukirje on toimitettava postin välityksellä tai muulla tavoin tieosakkaille. Kokouskutsu voidaan antaa myös siten, että kokouksesta kuulutetaan yhdessä tai useammassa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjeellä niille toisesta kunnasta oleville tieosakkaille, joiden osoite on tiedossa. Kutsukirjeet on annettava postin kuljetettavaksi tai muutoin toimitettava tieosakkaille sekä kuulutus julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta. Vuosikokouksen kokouskutsussa on mainittava tienpitoa koskevista merkittävistä asioista, joita kokouksessa käsitellään. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa käsitellään. (15.12.2000/1079)

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, tieosakkaat voivat tiekunnan kokouksessa päättää, ettei tiekunta pidä vuosikokousta kaikkina vuosina. Vuosikokousta vastaava kokous on kuitenkin pidettävä vähintään joka neljäs vuosi ja siihen sovelletaan, mitä vuosikokouksesta säädetään. (17.2.1995/217)

Milloin toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja laiminlyö vuosikokouksen koolle kutsumisen tai kieltäytyy kutsumasta tieosakkaita ylimääräiseen kokoukseen, voi tielautakunta tieosakkaan hakemuksesta, varattuaan toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle tilaisuuden tulla kuulluksi, oikeuttaa hakijan kutsumaan tieosakkaat kokoukseen siten, kuin 1 momentissa on säädetty. (17.2.1995/217)

Kommentit (0)

Vastauksesi