Voinko rakentaa omaan metsään laavun ilman rakennuslupaa?Laavuun tulisi...

Voinko rakentaa omaan metsään laavun ilman rakennuslupaa?Laavuun tulisi...

Voinko rakentaa omaan metsään laavun ilman rakennuslupaa?Laavuun tulisi kivijalka irtokivistä ja sen neliökoko olisi n.6-7neliötä.Se tulisi hirrestä ja olisi kiinteä rakennelma. Eteen tulisi luonnonkivistä tulisija. Mitä kaikkia lupia tarvitsisin? Kuinka paljon olisi kiinteistövero vuodessa?

Vastaus

Kannattaa olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 18 luku säätää rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta.
125 § käsittelee rakennuslupaa ja 126 § toimenpidelupaa.
19 luku säätää lupamenettelystä ja lupaharkinnasta.
136 § Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueen ulkopuolella
23 luku käsittelee poikkeamista lain nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 61 § 1 mom käsittelee talousrakennuksen rakentamista:
"Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, että jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen pienehkön muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan lupamenettelyn asemesta ilmoitusmenettelyä."

62 § Toimenpiteiden luvanvaraisuus
63 § Luvanvaraisuuden helpotukset ja ilmoitusmenettely

Maankäyttö- ja rakennusasetus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain. Tietoja kiinteistöjen verotuksesta ja kiinteistöveroprosentit kunnittain verohallinnon sivulla http://www.vero.fi/nc/viewarticle.asp?article=895&language=FIN
Kiinteistöverolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920654

Kommentit (0)

Vastauksesi