Voiko omien verotietojen julkaisemisen kieltää?

Voiko omien verotietojen julkaisemisen kieltää?

Vastaus

Verotustietojen julkistamista säätelee laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta. Sen mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa julkisiksi säädetyistä verotusasiakirjoista. Niiden julkistamista ei voi kieltää.

Verovelvollisen yksilöintitiedoista julkisia ovat nimi, syntymävuosi ja kotikunta, ja tuloverotuksen muut julkiset tiedot ovat
- valtionverotuksessa verotettava ansiotulo,
- valtionverotuksessa verotettava pääomatulo,
- kunnallisverotuksessa verotettava tulo,
- tulovero, kunnallisvero sekä maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä,
- ennakoiden yhteismäärä,
- veronkannossa maksettava ja palautettava määrä.

Verotustiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa ja julkisten tietojen luettelot ovat nähtävissä ja jäljennettävissä verotoimistossa. Verotustiedot on järjestetty kunnittain ja kussakin verotoimistossa on omaa toimialuettaan koskevat tiedot.

Koska tiedot on järjestetty kunnittain, niistä voi saada tietoonsa henkilön kotikunnan, vaikka hänellä olisi nk. turvakielto. Turvakielto tarkoittaa, ettei henkilön kotikunta- tai osoitetietoja saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. Verohallinnosta kerrotaan, että tähän valmistellaan muutosta, jonka mukaan verotiedot järjestettäisiin maakunnittain.

Kysymystä sivuaa myös yksittäisten henkilöiden julkisten verotustietojen kerääminen veroviranomaisilta ja niiden julkaiseminen alueellisissa Veropörssi-lehdissä. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana on ollut, onko yhtiöiden toiminta ollut yksityisyyden suojaa turvaavien säännösten vastaista, kun Satakunnan Markkinapörssi Oy julkaisi lehdissä 1,2 miljoonan ihmisen vuoden 2001 verotustiedot ja luovutti tiedot edelleen CD-ROM-levykkeellä Satamedia Oy:lle. Tarkoituksena oli luoda palvelu, josta yksittäisten henkilöiden verotustiedot voisi tilata tekstiviestillä. Tässä ratkaistavana ei kuitenkaan ollut kysymys oikeudesta julkaista verotustietoja sinänsä vaan henkilötietojen käsittelystä ja sen laajuudesta. Päätöksessään KHO katsoi, että Satakunnan Markkinapörssi on käsitellyt ihmisten verotusta koskevia henkilötietoja henkilötietolain vastaisesti ja asia palautettiin tietosuojalautakunnalle käsiteltäväksi uudelleen.

Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvonnassa annetaan neuvontaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä
http://www.tietosuoja.fi/1557.htm

Lähteet ja lisätietoja:

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991346

Verohallinnon ohje vuoden 2008 tuloverotuksen tietojen julkistamisesta
http://www.vero.fi/?article=8471&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&language=FIN

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Henkilötietolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Tietoa turvakiellosta maistraattien verkkosivulla
http://www.maistraatti.fi/maistraatti/frame2.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.ma...

Tiedote KHO:n päätöksestä suomalaisten verotusta koskevien henkilötietojen julkaisusta Veropörssissä
http://www.kho.fi/47999.htm

Veropörssin verkkosivu
http://www.veroporssi.com/index.php

Kommentit (0)

Vastauksesi