Voiko jokainen jättää vuosilomasta säästöön lomaa? Onko lakisääteinen?

Voiko jokainen jättää vuosilomasta säästöön lomaa? Onko lakisääteinen?

Voiko jokainen jättää vuosilomasta säästöön lomaa? Onko lakisääteinen? Olen Helsingin kaupungilla töissä ja johtaja kielsi etten saa jättää.

Vastaus

Vuosilomalain 27. pykälässä säädetään vuosiloman säästämisestä.
Pykälässä todetaan mm. seuraavasti: "Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 18 päivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan, jos siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa."

Vuosilomalaki 18.3.2005/162 kokonaisuudessaan löytyy Finlex -Valtion säädöstietopankista.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162?search%5Btype%5D=pik...

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
4.luku Vuosiloma, 12 § Vuosiloman säästäminen.
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/kvtes/Documents/KVTES_2010-...

Pykälässä todetaan mm. seuraavasti:
"Viranhaltija/työntekijä voi säästää 15 vuosilomapäivää ylittävän osan kultakin lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemistaan vuosilomapäivistä pidettäväksi ko. vuosiloman lomakautta seuraavan lomakauden
jälkeen säästövapaana, mikäli asiasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan edustajan kesken. Säästövapaa annetaan viranhaltijan/ työntekijän ja työnantajan edustajan sopimana aikana."

Edellä olevan perusteella säästövapaasta pitää erikseen sopia.

Asiassa kannattaa ottaa yhteyttä ammattiliiton edustajaan tai oman viraston henkilöstöhallintoon ja tarkistaa käytäntö.

Kommentit (0)

Vastauksesi