Vaikuttaako perintö toimeentulotukietuuksiin

Vaikuttaako perintö toimeentulotukietuuksiin

Hei, saan lähiaikoina perintöä muutaman tonnin. Olen toimeentulotukiasiakas.

Ottaako sosiaalitoimi minulta maksamiaan toimeentuloetuuksiani takaisin?

Pitäisikö minun ilmoittaa ulosottovirastoon? Siellä  heillä saatavia muutama satanen. Vai ottaako "vouti" automaattisesti?

 

Vastaus

Kelan sivuilta löytyvässä selvityksessä hallinto-oikeuksien toimeentulotukea koskevista päätöksistä vuosilta 2008–2010 todetaan muun muassa seuraavaa (sivu 26):

”Henkilöllä ja perheellä on siis velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta omasta elatuksestaan. Jos henkilö saa esimerkiksi perintönä suuremman summan rahaa, voidaan tämän tulon katsoa riittävän jonkin tietyn ajan (esimerkiksi 3 kk) hänen elatukseensa. Tältä ajalta ei välttämättä myönnetä toimeentulotukea, vaikka henkilö olisi ensimmäisen kuukauden aikana käyttänyt rahoista suurimman osan, mikäli asiasta on asiakkaalle etukäteen kerrottu. Velvollisuuteen pitää huolta omasta elatuksestaan voidaankin siis katsoa sisältyvän myös varautumisen velvollisuus. Tiedossa oleviin tulevaisuuden menoihin tulee varautua ennakkoon. Edellä olevan kaltaisissa tilanteissa ei voida kuitenkaan ilman yksilökohtaista harkintaa jättää tukea myöntämättä. Henkilöllä tosiasiassa olevat tulot saattavat ratkaista myönnetäänkö tukea vai ei.”

 

Ulosottokaaren 4 luvun 81 § säätää:

”Perinnöstä luopuminen

Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen osoittaa, että hän on:

1) perittävän eläessä luopunut oikeudestaan perintöön perintökaaren mukaisesti;

2) perittävän kuoleman jälkeen antanut kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksi kuolinpesälle niin kuin hallintolain 57 §:n 2 momentissa säädetään; tai

3) perittävän kuoleman jälkeen jättänyt luopumisilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin tallettamista varten.
 

Sen jälkeen kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan perintöön.

Velallisen tulee viipymättä ilmoittaa luopumisilmoituksen tallettamisesta pesän osakkaille ja hallinnolle.”

Kommentit (0)

Vastauksesi