Uusi taloyhtiölaki tuo monen median mukaan paljon lisää vastuuta sekä...

Uusi taloyhtiölaki tuo monen median mukaan paljon lisää vastuuta sekä...

Uusi taloyhtiölaki tuo monen median mukaan paljon lisää vastuuta sekä isännöitsijälle että hallituksen jäsenille. Itse en lakia tavatessani löydä juurikaan lisävastuita vanhaan verrattuna. Mikä minulta siis jää ymmärtämättä?

Vastaus

Uusi laki ei tuo merkittäviä muutoksia sellaisissa taloyhtiöissä, joilla on ulkopuolinen isännöitsijä, mutta hallituksen jäsenten niin sanottu käänteinen näyttötaakka kasvaa eli tarvittaessa on osoitettava, että hallitus on toiminut riittävällä huolellisuudella. Taloyhtiön tulee tarkkailla yhtiön kuntoa ja pyrkiä suunnitelmalliseen kiinteistönhuoltoon ja siitä aiheutuu mahdollista lisätyötä taloyhtiön vastuuhenkilöille.

Uudessa 1. heinäkuuta 2010 voimaan astuvassa asunto-osakeyhtiölaissa on säännelty nykyistä tarkemmin osakkaan velvollisuus ilmoittaa taloyhtiöille asunnossa tehtävistä remonteista ja muutostöistä. Osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa kunnossapitotyöstään yhtiölle etukäteen vastaavalla tavalla kuin muutostyöstä. Yhtiö voi valvoa myös kunnossapitotyötä. Sen tulee säilyttää kunnossapitoilmoitukset ja antaa niistä tietoja osakkeenomistajille.

”Osakkaan oikeus tehdä muutoksia omissa tiloissaan säilyy ennallaan. Ilmoitusvelvollisuutta laajennetaan siten, että osakkaan on ilmoitettava sellaisista muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen työn aikana. Ilmoituksessa tulee olla tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakas voi arvioida hyvän rakennustavan noudattamista sekä muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa tai haittaa.”

Kirjallisesti etukäteen on siis ilmoitettava sellaisista kunnossapitotöistä, joilla on vaikutusta yhtiöön tai toiseen omistajaan. Pintaremonteista ei tarvitse ilmoittaa.

Uudessa laissa on nykyistä kattavammat säännökset yhtiön ja osakkaan vahingonkorvausvastuusta.

”Osakkaan vahingonkorvausvastuu ei jatkossa edellytä törkeää huolimattomuutta kuten nykyisin. Vastuu syntyy jo pelkällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta. Sen sijaan jatkossakaan yksittäinen osakas ei yleensä voi joutua vastuuseen osallistumisesta päätöksentekoon yhtiökokouksessa, koska osakkaalta ei voida edellyttää erityistä aktiivisuutta tai tietämystä yhtiön asioista.”

”Uutta on, että yhtiökokouksessa pitää vuosittain käsitellä seuraavien viiden vuoden aikana odotettavissa olevaa kunnossapitotarvetta sekä suoritettuja kunnossapito- ja muutostöitä. Yhtiökokoukseen osallistumista helpotetaan ja kokousasiakirjojen saatavuutta parannetaan. Myös vastikkeina kerättyjen varojen käyttöä koskevia tilinpäätösvaatimuksia selvennetään osakkaiden oikeusturvan parantamiseksi.”

”Yhtiöiden toimintamahdollisuuksia kehitetään muun muassa siten, että osakkaan remontista yhtiölle tuleva säästö voidaan ottaa huomioon yhtiön remontissa.

Hissin jälkiasennuksen kustannukset jaetaan huoneistojen sijaintikerroksen mukaan. Eduskunta on edellyttänyt, että internetiin luodaan palvelu, jonka avulla yhtiöt ja osakkaat voivat helposti selvittää hissin jälkiasennuksen kustannusten jaon kyseisessä yhtiössä. Lisäksi laissa säädetään tietoliikennepalveluiden yhteishankinnan ja huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mukaiseen kustannusten jakoon siirtymisen edellytyksistä.

Rakentamattoman alueen luovuttamista koskevaa yhtiön päätöksentekoa selvennetään, mikä helpottaa rakennusmaan saamista käyttöön asutuskeskuksissa. Asumisturvaa edistetään selventämällä yhtiön sallitun toiminnan rajoja uusien asuntojen rakentamisessa ja vastikevarojen sijoittamisessa.”

Lähteet
Oikeusministeriön tiedote 1.4.2010
http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Lakihankkeet/Yhtiooikeus/Uusiasunt...

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tiedotteen liitteenä
http://www.om.fi/1247668114314

”Tässä taloyhtiöiden uuden pelisäännöt”
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=201...

Muuta aiheesta

”Uusi taloyhtiölaki tyhjentää taloyhtiöiden hallitukset”
http://www.tekniikkatalous.fi/kommentit/uutiskommentti/article368362.ece

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki Finlexissä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910809?search%5Btype%5D=pik...

Suomen kiinteistöliiton lehdistötiedote 10.2.2009
http://www.kiinteistoliitto.fi/5676.html

Kiinteistöliiton lehti
http://www.avaalehti.fi/19032009/kotijaa.html

Kommentit (0)

Vastauksesi