Tieliikennelain (?) mukaan autossa saa 'tilapäisesti' kuljettaa enemmän...

Tieliikennelain (?) mukaan autossa saa 'tilapäisesti' kuljettaa enemmän...

Tieliikennelain (?) mukaan autossa saa 'tilapäisesti' kuljettaa enemmän matkustajia kuin mille henkilömäärälle se on rekisteröity. Mitä tarkoittaa 'tilapäisesti'? Onko tilapäisyys mitattavissa aikana (puolen tunnin matka) vai kilometrimääränä (noin 10 kilometriä) vai yksittäisenä matkana? Onko esim. yksi matka Helsingistä Ouluun tilapäistä, ellei kuljettele useampaa henkilöä säännöllisesti tällä matkalla? Miten tästä rangaistaan, jos rikkoo tätä sääntöä? Onko kukaan koskaan saanut rangaistusta?

Vastaus

Vuoden 2008 alusta aihetta ei tarvitse enää pohtia:

Liikenne- ja viestintäministeriöllä tiedote 20.4.2006

"Ei ylimääräisiä matkustajia henkilöautoihin 2008 lähtien

Henkilökuljetusten ylikuormasäännökset muuttuvat. Henkilö- ja pakettiautoissa ei saa olla rekisteriin merkittyä määrää useampia matkustajia vuoden 2007 lopun jälkeen. Siihen saakka on 30 prosentin tilapäinen ylikuorma sallittu.
Siirtymäajan jälkeen kaikilla matkustajilla on oltava turvavyö tai turvaistuin, joten ylikuorma ei ole missään muodossa luvallinen.
Valtioneuvosto antoi ylikuormia koskevan asetuksen 20. huhtikuuta. Säädösmuutos liittyy toukokuun alussa voimaan tulevaan turvavyödirektiiviin.
Tiedote kokonaisuudessaan:
http://80.248.162.138/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=5724&query=til...

Henkilöauton kuormituksesta ja vielä nyt sen tilapäisestä ylityksestä säädetään asetuksessa:
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257

20.4.2006/289:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.
Henkilö- ja pakettiauton (M1- ja N1-luokka) muulla kuin etuistuimella saadaan 31 päivään joulukuuta 2007 kuljettaa tilapäisesti 30 prosenttia enemmän vähintään 3-vuotiaita istuvia matkustajia, kuin heillä on mahdollisuus käyttää turvavyötä tai muuta turvalaitetta. (30.11.2006/1085)

Tilapäisyydestä; mitä sillä tarkoitetaan emme löytäneet viitteitä. Finlexissä on selattavissa Korkeimman Oikeuden ja Hovioikeuksien päätöksiä. Esim. Korkeimman Oikeuden asiasanastosta pääsee tekemään haut sanoilla
Ajokielto, Tieliikenne, Liikennerikos, Liikennerikkomus myös sanalla tilapäinen saadaan viitteitä tai sen voi yhdistää edellisiin sanoihin tarkennetussa haussa. Tapauksia ei vain näyttäisi löytyvän. Edellä mainitusta Liikenne- ja viestintäministeriöllä tiedotteesta löytyy virkamiehen yhteystiedot, voisit tiedustella asiaa häneltä.

Korkeimman Oikeuden päätöksiä
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/asiasanat.php
Hovioikeuden päätöksiä
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/ > Tarkennettu haku > asiasana liikenne*
Käräjäoikeuksien päätöksiä ei ole saatavilla.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
55 § Rangaistukset
Joka rikkoo tätä asetusta, tuomitaan rangaistukseen niin kuin tieliikennelaissa säädetään.

Tieliikennelaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267
103 § Liikennerikkomus
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta muuten kuin 73 a, 98–102 tai 105 a §:ssä mainitulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava liikennerikkomuksesta sakkoon.

104 § Toimenpiteistä luopuminen
Jos 103 §:ssä tarkoitettu rikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, voidaan siitä jättää syyte ajamatta ja rangaistus tuomitsematta.
Milloin rikkomus ilmeisesti on sellainen kuin 1 momentissa säädetään, voi poliisimies muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa rikkomukseen syyllistyneelle huomautuksen.

Kommentit (0)

Vastauksesi