"Teleskooppipatukan kauppa on kielletty, jollei luovutuksen saajana ole...

"Teleskooppipatukan kauppa on kielletty, jollei luovutuksen saajana ole...

"Teleskooppipatukan kauppa on kielletty, jollei luovutuksen saajana ole yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (282/2002) tarkoitettu vartioimisliike tai vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen järjestäjä. Teleskooppipatukan hallussapito yleisellä paikalla ja yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa on kielletty, jollei hallussapitäjänä ole yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettu vartija tai tämän lain 22 §:ssä tarkoitettu järjestyksenvalvoja työtehtävässään taikka jollei hallussapitoon ole teleskooppipatukan luovuttamiseen liittyvää hyväksyttävää syytä tai jollei 12 §:ssä muuta säädetä"

Tarvitaanko talja-, jalka- ja /ai varsijouseen aseenkanto- tms lupaa?.

Vastaus

Voimassa olevaan ampuma-aselakiin ja teräaselakiin ei sisälly jousitoimisiin aseisiin liittyviä säännöksiä. Jousiaseisiin ei siis tarvita aseenkantolupaa.

Sen sijaan järjestyslakiin liittyy jousiaseiden hallussapitoon liittyviä rajoituksia. Lain mukaan toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito yleisellä paikalla on kiellettyä. Lain 10. pykälän 5. momentissa näiksi luetaan ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen soveltuvat esineet. (Järjestyslaki 27.6.2003/612)

Metsästysastuksen (12.7.1993/666) 20. pykälässä jousiaseista kerrotaan vielä seuraavaa:

"Jousiasetta saa käyttää vain villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan, euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, rämemajavan, tarhatun naalin, ketun, supikoiran, pesukarhun, mäyrän, kärpän, hillerin, näädän, minkin ja metsäkauriin sekä riistaeläimiin kuuluvien lintujen samoin kuin rauhoittamattomien eläinten ampumiseen. (15.3.2001/224)

Riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sellaista «jousiasetta,» jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (180 N). Eläimen ampumiseen käytettävän nuolen kärjen on oltava sellainen, että asianmukainen osuma on heti tappava. Jos «jousiasetta» käytetään euroopanmajavan, kanadanmajavan tai metsäkauriin ampumiseen, nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisija on vähintään 22 millimetriä. Jos «jousiasetta» käytetään euroopanmajavan tai kanadanmajavan ampumiseen, nuoli on lisäksi kytkettävä siimalla jouseen. (15.3.2001/224)

Varsijousen käyttäminen metsästykseen on kielletty. (30.12.1996/1374)

Lähteet:

http://www.finlex.fi/
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_834_2000_p.shtml

Kommentit (0)

Vastauksesi