Tämmöinen lakipykälä on maastoliikennelaissa moottorikelkkoja koskien, että...

Tämmöinen lakipykälä on maastoliikennelaissa moottorikelkkoja koskien, että...

Tämmöinen lakipykälä on maastoliikennelaissa moottorikelkkoja koskien, että "Jos maaston olosuhteet ovat kohtuuttoman vaikeat, voidaan tällöin tilapäisesti käyttää ensisijaisesti tien auraamatonta osaa".

Onko tästä ennakkotapausta olemassa? Elikkä saisi ajaa esim. tienpenkalla moottorikelkalla, jos maastossa on vaikka tiheä metsä ettei siellä pääse liikkumaan (niinkuin yleensä on niissä paikoissa joissa ajetaan). Esim. itselläni olisi semmoinen tilanne, että kelkkareitti alkaa 900 m päästä, mutta ainut reitti sinne on tienreuna. Pitäisi muka tuon takia laittaa peräkärryyn...

Vastaus

Lähetin kysymyksesi Liikkuvan poliisin tiedottajalle. Hänen kauttaan sain seuraavan vastauksen:

Pääsääntö on, että maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä (TLL 91 §). Asetuksella ajoneuvojen käytöstä tiellä (AAKT 11 §) on säädetty poikkeuksia tähän pääsääntöön. Poikkeukset koskevat moottorirekeä (= moottorikelkkaa) ja pyörillä varustettua maastoajoneuvoa (ns. "mönkijöitä", ei kuitenkaan "telamönkijöitä").

1. Sallittua on (toistuvasti ja kuinka monta kertaa tahansa):
- ajaa kohtisuoraan tien yli
- ajaa siltaa pitkin (esim. vesistön ylitys)

2. Edellä mainittujen lisäksi on sallittua ajaa tietä pitkin tilapäisesti silloin, kun:

a) ajoneuvon kuljettaminen maastossa on kohtuuttoman vaikeaa kuljetustehtävän tai maaston olosuhteiden vuoksi;
b) sen kuljettamista tiellä on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena;
c) siihen on lisättävä polttoainetta sen käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella;
d) se on siirrettävä tieliikenteeseen tarkoitetusta ajoneuvosta maastoon c kohdassa tarkoitetulla alueella; tai
e) sitä on säilytettävä c kohdassa tarkoitetulla alueella sijaitsevalla pysäköintipaikalla.

Oikeusoppineet (esimerkiksi oikeustieteen professori Matti Tolvanen Joensuun Yliopistosta) tulkitsevat tilapäisyyden siten, että lähtökohtaisesti tulee maaston olosuhteiden olla kulkukelpoista, johon tulee muutos. Toisin sanoen kulkuväylä on tehtävä maastoon, joka on kulkukelpoinen ja maastossa on maanomistajan tai -haltijan lupa liikkua moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Mikäli tähän kulkukelpoiseen maastoon tulee muutos, esim. myrsky kaataa runsaasti puita uralle, saa ko. kulkukelvottoman paikan ohittaa ajaen tietä pitkin. Kuljettamisen vaikeutta arvioidaan sen jälkeen, kun muutos olosuhteisiin on tapahtunut. Tilapäisyys kestää niin kauan, kunnes maasto on jälleen kulkukelpoinen (1 pv, 1 viikko, koko talven ajan?). Tilanteita on tietenkin tulkittava tapauskohtaisesti, kunhan lähtökohta on kunnossa. Se, että maanomistaja ei anna lupaa kulkea juuri hänen maillaan, ei anna oikeutta ajaa tiellä, esim. sallitulta alueelta toiselle sallitulle alueelle. Lainsäätäjän tarkoitus on ollut, että maastoajoneuvoilla ajetaan maastossa ja vain poikkeustapauksissa tiellä.

Tietä pitkin on tilapäisesti myös sallittua ajaa niissä tapauksissa, että maastoajoneuvoon on lisättävä polttoainetta (esim. huoltoasemalla) tai maastoajoneuvo siirretään peräkärrystä reitille, jolloin kuorman voi purkaa yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella. Näiden alueiden (huoltoasema, pysäköintialue) on sijaittava käyttömaaston välittömässä läheisyydessä. Välitön läheisyys tarkoittaa enintään muutamia satoja metrejä. Hovioikeus on ottanut kantaa eräässä tapauksessa, jossa moottorikelkkailijat ajoivat noin 1 kilometrin matkan yleistä tietä pitkin huoltoasemalle. HO piti matkaa liian pitkänä ja sakko tiellä ajamisesta jäi voimaan.

Poikkeussääntö tietä pitkin ajamisesta, esim. siirto P-alueelta reitille, koskee vain yleisiä parkkipaikkoja, ei yksityispihoja. Tällä säännöksellä lainlaatija (Liikenne- ja Viestintäministeriö) haluaa pitää tiellä ajamisen jokseenkin aisoissa. Siirtämiset yksityispihoista aiheuttaisivat liian paljon tulkintoja erilaisissa olosuhteissa. Esim. 900 metriä voi jossain tapauksessa olla ok, mutta toisessa tapauksessa liikaa. Rajanveto on liian monimutkaista säännösten näkökulmasta.

Tässä asiaa koskevat lainkohdat:

Tieliikennelaki (11.12.2002/1091), 91 § Maastoajoneuvon käyttö

Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Moottorikelkan käyttämisestä moottorikelkkailureitillä säädetään erikseen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää moottorireen ja pyörillä varustetun muun maastoajoneuvon vähäisestä käyttämisestä myös muualla kuin moottorikelkkailureitillä.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (12.10.2006/899), 11 § Maastoajoneuvon käyttö tiellä

1. Moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa ylittää tien tai sillan. Moottorirekeä ja pyörillä varustettua maastoajoneuvoa saa tämän lisäksi tarpeellista varovaisuutta noudattaen tilapäisesti kuljettaa tiellä, jos:

a) sen kuljettaminen maastossa on kohtuuttoman vaikeaa kuljetustehtävän tai maaston olosuhteiden vuoksi;
b) sen kuljettamista tiellä on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena;
c) siihen on lisättävä polttoainetta sen käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella;
d) se on siirrettävä tieliikenteeseen tarkoitetusta ajoneuvosta maastoon c kohdassa tarkoitetulla alueella; tai
e) sitä on säilytettävä c kohdassa tarkoitetulla alueella sijaitsevalla pysäköintipaikalla.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa moottorireellä on käytettävä ensisijaisesti tien auraa-matonta osaa.

http://www.poliisi.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi