Takaussitoumuksesta

Takaussitoumuksesta

Kun takaajat allekirjoittavat takaus sopimuksen, jossa lukee "Sitoudumme takaukseen yllämainitusta velasta", tekeekö se velasta omavelkaisen vai käsitelläänkö takausta yhä toissijaisena?

Vastaus

Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta toteaa, että jollei takausta ole annettu omavelkaisena takauksena tai takauksen sisällöstä ole muuta sovittu, takaus katsotaan annetuksi toissijaisena takauksena.

Periaatteessa takaussopimuksesta pitäisi käydä ilmi takauksen muoto. Omavelkainen takaus ilmaistaan usein sanoilla ”omavelkainen takaus”, ”takaan kuin oman velan” tai ”takaan omavelkaisesti. Jos sopimus vaikuttaa epäselvältä, kannattaa olla yhteydessä luotonantajaan. Sillä lain mukaan: "Ennen kuin takaus annetaan, luotonantajan on selvitettävä yksityistakaajalle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen, ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Jos selvitys annetaan kirjallisena, se on annettava viimeistään takauksen antamista edeltävänä päivänä." Ja edelleen: "Ennen kuin takaus annetaan, luotonantajan on ilmoitettava yksityistakaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle."

Yhden takaussopimuksesta irroitetun yleisluontoisen lauseen perustella on oikeastaan mahdotonta päätellä millainen sopimus on kyseessä. Parasta siis olla yhteydessä velkojaan ja selvittää mihin sitoutuu, tai turvautua alan asiantuntijan apuun.

Kommentit (0)

Vastauksesi