Sr-2 suojelupäätöksestä tietoa

Sr-2 suojelupäätöksestä tietoa

Hei, Olemme siskoni kanssa perineet rakennuksen Marjaniemessä, joka tietojemme mukaan on suojeltu Sr-2 päätöksellä. Haluan tietää perustelut tälle päätökselle, sillä vanha isäni ei muista saaneensa tietoa tästä. Onko asukkaita kuultu tässä asiassa?

Vastaus

Aikaisempaa vastaustamme siteeraten Sr-2 tarkoittaa rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennustaiteellisia ja historiallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.

Perimänne rakennus on ilmeisesti aikoinaan katsottu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi ja siten rakennusperintölailla suojeltavaksi. Perusteita voi olla useita.

  • harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus);
  • historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys);
  • aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus);
  • alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys);
  • merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus); tai
  • näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus).

Rakennussuojeluasiassa kannattaa ensimmäisenä lähestyä maakuntamuseota, joka voi auttaa rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyssä. Helsingissä ja Keski-Uudellamaalla rakennussuojeluviranomaisena toimii Helsingin kaupunginmuseo. Sieltä voisi alkuun tiedustella suojelupäätöksen taustoja. Yhteystiedot ja rakennussuojelusta vastaavan henkilön saähköpostiosoite lähdelinkissä.

(Vastauksesta poistettiin kysymyksessä mainitut osoite- ja henkilötiedot.)

Kommentit (0)

Vastauksesi