Selosta mitä tarkoitetaan verotuksessa poistoilla?

Selosta mitä tarkoitetaan verotuksessa poistoilla?

Vastaus

Poistojen varsinaisena tarkoituksena on ottaa huomioon kulumisen ja teknisen vanhenemisen aiheuttama arvonvähennys. Poistojen suuruuden määräämisen perusteena on, että omaisuusesineen tultua tarkoitukseensa kelpaamattomaksi sen jäännösarvo on siitä romuna saatavaa myyntihintaa vastaava. Tavallisimmat poistomenetelmät ovat tasapoisto, aleneva poisto eli ns. jäännösarvopoisto ja annuiteettipoisto. Verolainsäädäntöön sisältyy yksityiskohtaisia säännöksiä siitä, kuinka suurina vuotuisina poistoina erilaisten hyödykkeiden hankintamenot vähennetään verotuksessa.
Lähde: WSOY Facta -tietopalvelu

Yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukaan poistojen tekemisellä tarkoitetaan menettelyä, jolla käyttöomaisuuden hankintamenot ja muut pitkävaikutteiset menot jaksotetaan vähennettäväksi tuotoista niiden käyttöaikana.
Kirjanpidollisilla poistoilla tarkoitetaan yrityksen liikekirjanpidossaan tekemiä poistoja. Elinkeinoverolaki määrittelee verotuksessa hyväksyttävät poistot, jotka on yleensä sidottu yrityksen kirjanpidossaan tekemiin poistoihin.
Lähde: http://www.taloussanomat.fi/porssi/sanakirja/termi/depreciation/0

Elinkeinoverolaki 3 luku Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360#L3

Luonnollisella henkilölläkin voi verotuksessa olla poistettavaa. Tästä löytyy esimerkki henkilöasiakkaan vero-oppaasta 2009 kohdasta tulonhankkimiskulut ansiotuloista.

Tietokoneen hankintameno vähennetään 25 % vuotuisin menojäännöspoistoin. Esimerkki:
Konetta käytetään pääasiallisesti työkäytössä (vähennysoikeus 100 %)
hankintameno 2 000 euroa 25 %:n poisto = 500 euroa, joka vähennetään verovuonna
seuraavalle vuodelle siirtyvä poistamaton hankintameno 1 500 euroa, josta
seuraavana vuonna 25 %:n poisto jne.
http://portal.vero.fi/public/?contentid=4966&sitenodeid=7894

Kommentit (0)

Vastauksesi