Saako yksityinen henkilö (ei eläinlääkäri) tappaa, lopettaa, teurastaa kissan...

Saako yksityinen henkilö (ei eläinlääkäri) tappaa, lopettaa, teurastaa kissan...

Saako yksityinen henkilö (ei eläinlääkäri) tappaa, lopettaa, teurastaa kissan, koiran,lampaan,hevosen siis kotieläimen,jos siihen on ns.pakottava tarve.

Vastaus

Voit lukea eläinten lopettamisesta Eläinsuojeluasetuksen luvusta 10.

Yleiset vaatimukset
"Eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaava henkilö. Lopettamisen suorittavalla henkilöllä tulee olla riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi.

Lopetettavaa eläintä on pidettävä kiinni tai sen liikkumista on rajoitettava muulla sopivalla tavalla siten, että eläin säästyy lopettamisessa kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta, kärsimykseltä, vahingoittumiselta ja ruhjoutumiselta. Lopetettavaa eläintä ei saa ripustaa ennen lopettamista, eikä sen raajoja saa sitoa.

Eläimen lopetus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä ja että muille eläimille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen.

Eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että eläin on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään."

Pykälissä 33 ja 34 on säädetty erikseen pienikokoisten ja tuotantoeläinten lopettamisesta.

Hätätapauksia koskee eläinsuojelulain pykälä 34:

"Hätätapauksessa, eläimen kärsimyksen pitkittymisen estämiseksi ja jos edellä 32 tai 33 §:ssä tarkoitettuja keinoja ei ole mahdollista käyttää tai jos eläintä ei saada kiinni, se voidaan lopettaa myös muulla kuin edellä säädetyllä tavalla, kuitenkin niin, ettei eläimelle aiheuteta tarpeetonta kärsimystä."

Eläinsuojeluasetus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396

Kommentit (0)

Vastauksesi