Ruumiin jättäminen metsään

Ruumiin jättäminen metsään

Haluan että kuoltuani minua ei polteta eikä haudata. Haluan että omaiset kuljettavat ruumiini kansallispuistoon jossa muita ei kulje ja jättävät sinne. Miten tämä onnistuu, miten omaiset saavat ruumiini haltuunsa ruumishuoneelta?

Vastaus

Hautaustoimilaki (1 luku, 2 §) määrää, että vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava. Ruumista ei siis saa noin vain jättää jonnekin.

Hautaustoimilain (6 luku, 16 §) mukaan Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan perustaa yksityinen hauta nimetyn vainajan hautaamiseen hautaustarkoitukseen sopivaan paikkaan. Hautausmaana toimivaan paikkaan liittyy paljon vaatimuksia, esim. kiinteistö ei saa olla kiinnityksen kohteena. Yksityisen haudan paikka tulee selvästi merkitä. Yksityisen haudan maa-alue voidaan ottaa muuhun käyttöön aikaisintaan 25 vuoden kuluttua hautaamisesta. Lisäksi 5 luku, 13 § määrää, että Hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Yksityisestä haudasta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä 2 §:ssä, 8 §:n 2 momentissa, 13 §:n 1 momentissa sekä 15 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään sekä terveydensuojelulaissa ja sen nojalla hautaamisesta säädetään. Aluehallintoviraston on huolehdittava yksityistä hautaa koskevan merkinnän tekemisestä kiinteistötietojärjestelmään asianomaisen kiinteistörekisteriyksikön kohdalle. Merkintä poistetaan, kun yksityinen hauta on lakkautettu.

Myös tuhkattu ruumis on sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan tai haltijan suostumus.

Hautaamiseen ja tuhkaamiseen liittyviä säädöksiä on myös terveydensuojelulaissa, kirkkolaissa sekä ympäristönsuojelulaissa.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi