Pitääkö sellaisessa pelissä (lautapelissä), jota markkinoidaan koko perheen...

Pitääkö sellaisessa pelissä (lautapelissä), jota markkinoidaan koko perheen...

Pitääkö sellaisessa pelissä (lautapelissä), jota markkinoidaan koko perheen pelinä olla pakkauksessa jo näkyvillä se, että se sisältää pieniä osia eikä siten sovellu alle 3-vuotiaille vai riittääkö, että se kerrotaan pelin pakkauksen sisällä, esim. sääntövihkossa? Mitä sanoo laki? Tai onko tähän lakia vai onko kyse vain "hyvästä kauppiastavasta"? Nimim. pelin tekijä

Vastaus

Säädöksiä löytyy.

Kuluttajansuojalaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
2 luku 7 § 3 mom
Kuluttajan terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot on aina annettava.

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) 5 §:ssä ja kulutustavaroista ja palveluksista annettavista tiedoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (613/2004) säädetään tiedoista, jotka elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on annettava kuluttajalle sen varmistamiseksi, että kuluttaja pystyy arviomaan kulutustavaroihin ja palveluksiin liittyvät vaarat.

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040075
5 §
Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on annettava markkinoinnissaan kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluksiin liittyvät vaarat.

Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040613

3 §:n mukaan tietoja kulutustavarasta on annettava myyntipäällysteessä.
4 §
Kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeellisen tiedon antaminen.
Jos kulutustavarasta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi on tarpeen, on sen lisäksi, mitä 3 §:ssä on säädetty, annettava:
6) kulutustavaran turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät...

Kommentit (0)

Vastauksesi