Perinnön lakiosa

Perinnön lakiosa

Miksi rintaperillisellä on Suomessa lakiosa? Miksi ihminen ei saa itse päättää kuka saa ja miten paljon vai saako mitään? Tuntuu täysin epäloogiselta että ihminen ei saa itse päättää kuka hänet perii

Vastaus

Perintölaeissamme on aina ollut säädöksiä, jotka rajoittavat perittävän vapaata valtaa testamentata omaisuuttaan. Varhemmin  erityisesti maaomaisuutta haluttiin varjella sekä suvun omistuksessa että pirstoutumiselta.  Nykyisenkaltaiset  lakiosasäädökset tulivat perintökaareen vuonna 1951. Niiden poistamista tai ainakin heikentämistä on pohdittu, mutta todennäköisesti nykytilanteen säilyttämisen puolesta  esitettäisiin seuravia näkökohtia:

Järjestelmä edistää rintaperillisten tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta perinnön jaossa. Aikana, jolloin perittävällä yhä useammin on lapsia useista liitoista, tällä näkökohdalla on suuri merkitys. On viitteitä, että perittävät usein pyrkivät ohjaamaan omaisuuttaan voittopuolisesti viimeisessä liitossaan syntyneille  lapsille. 

Varsinkin aikaisemmin, jolloin ihmisten elinikä oli huomattavasti alhaisempi, monet lapset jäivät alaikäisinä puoli- tai täysorvoiksi. Lakiosa tarjosi heille taloudellista turvaa. Nykyään yhteiskunnan tarjoaman sosiaaliturvan myötä on tämän seikan painavuus epäilemättä vähentynyt, mutta täysin merkityksetön se ei edelleenkään ole. 

Toisaalta eliniän lisääntyminen on johtanut myös siihen, että yhä useampi perittävä on vanhuuden mukanaan tuoman taantumisen  vuoksi käynyt perintöasioissa helposti ulkopuolelta (eli jonkun muun kuin rintaperillisen)  johdatettavaksi ja  on saattanut joutua asiassa suoranaisen painostuksenkin kohteeksi.   

Etenkin viime mainitut kaltaiset tapaukset - tai ainakin epäilykset sellaisista - aiheuttavat helposti perintöriitoja ja käräjöintiä. Ritaperillisten oikeuksien turvaaminen - lakiosuuskäytäntö - voi omalta osaltaan olla vähentämässä niiden määrää. 

 

Suomen jäämistöoikeus 1 : lakimääräinen perintöoikeus / Aulis Aarnio, Urpo Kangas. - 4. uud. p. - Kauppakaari, 1999.

Encyclopaedia iuridica Fennica : suomalainen oikeustietosanakirja 3 : perhe-, työ- ja sosiaalioikeus. - Suomalainen lakimiesyhdistys, 1996.

Perintöoikeuskomitean mietintö. - Valtion painatuskeskus, 1975. - (Komiteanmietintö 1975:84).

 

Kommentit (0)

Vastauksesi