Paljonko maksaa sosiaalineuvoksen arvonimi?

Paljonko maksaa sosiaalineuvoksen arvonimi?

Paljonko maksaa sosiaalineuvoksen arvonimi? Kuka sen saa?
Onko mahdollista saada tieto yleisesti arvonimistä ja niiden hinnoista?

Vastaus

Arvonimet on jaettu ryhmiin tasavallan presidentin asetuksessa arvonimistä. Laissa arvonimistä suoritettavista veroista on ilmoitettu veron määrä eri ryhmien osalta. Sosiaalineuvos kuuluu ryhmään 8. Veron määrä tässä ryhmässä on 1550 euroa, jos arvonimen saaja on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelusuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon. Jos arvonimen saaja ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon vero on 6200 euroa.

Arvonimeä koskeva hakemus on osoitettava tasavallan presidentille. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt tai yhteisöt. Esitys on tehtävä kirjallisesti. Siihen on liitettävä arvonimen saajaksi esitettävän henkilön ansioluettelo tai nimikirjanote, josta käy ilmi selvitys virka-, työ- tai muusta palvelussuhteesta.

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000381
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011388
Arvonimistä suoritettava vero 27.1.2012
http://vnk.fi/toiminta/arvonimet/haku/pdf/veroluettelo-150607.pdf
Arvonimistä löytyy tietoa valtioneuvoston kanslian sivulta
http://vnk.fi/toiminta/arvonimet/fi.jsp

Kommentit (0)

Vastauksesi