Ovatko venäläiset autonkuljetusrekat Suomen tieliikennelain vastaisia?

Ovatko venäläiset autonkuljetusrekat Suomen tieliikennelain vastaisia?

Vastaus

Helsingin kaupunginkirjaston käytössä olevasta ARKiSTO-tietokannasta löytyi Esmerk uutisseurannan artikkeli Kymen Sanomista 23. elokuuta 2007:

"Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on ehdottanut liikenne- ja viestintäministeriölle, että se antaisi poliisille ja tullille ohjeet ylimittaisten autonkuljetusrekkojen kieltämisestä. Asetusmuutosta olisi kiirehdittävä. SKAL:n mukaan venäläiset eivät noudata Suomen lainsäädäntöä ajaessaan ilman painopistettä tasaavia ramppeja ja ylimittalupia. Vetoautolle välittyy paljon suurempi kuorma kuin sallittu 1000 kg.
Kotkan poliisista todetaan, että valvonta pitäisi tapahtua käytännössä lastauspaikalla ennen kuin rekat lähtevät tien päälle. Lastauksen painopisteen väärästä painopisteen asettamisesta ei tule juuri tapauksia ilmi, mutta on ymmärrettävää, että SKAL haluaa oikeudenmukaista kohtelua Suomen teillä."

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry lausunnot ja esitykset vuodelta 2007 löytyvät sivulta http://www.skal.fi/index.phtml?s=503
Lausuntojen joukosta löytyy lausunto:
Venäläiset autojen kuljetukset lainsäädäntömme vastaisia
http://www.skal.fi/files/1659/venalaisen_keskiakseliperavaunuyhd_pituus.doc
Lausunnossa todetaan muun muassa, että Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että liikenne- ja viestintäministeriö muuttaisi välittömästi LVM:n asetusta n:o 2002/1252 pykälän 3 e) kohtaa seuraavasti.
”e) keskiakseliperävaunuyhdistelmän autojen kuljetuksessa kuitenkin 20,25 metriä, ilman kuormaa kuitenkin enintään 18,75 metriä.”
Samalla esitämme, että ministeriö antaisi ohjeet poliisille ja tullille siitä, että LOHR- merkkisen perävaunun käyttäminen on kielletty ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1992/1257) 46 §:n mukaan, jos ”ramppeja” ei ole vedetty ulos.

Asetukseen 2002/1252 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista) onkin tullut muutos 1.1. 2008 lähtien:
3 §
e) keskiakseliperävaunuyhdistelmän autojen kuljetuksessa 20,25 metriä, ilman kuormaa 18,75 metriä. (14.12.2007/1269)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021252

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19.12.2002/1248
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248

Ajoneuvokeskuksen sivut koskien katsastusta ja ajoneuvotekniikka http://www.ajoneuvohallintokeskus.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/

Kommentit (0)

Vastauksesi