Ovatko ulosottotiedot julkisia? Saanko tietää, paljonko lähisukulaisellani on...

Ovatko ulosottotiedot julkisia? Saanko tietää, paljonko lähisukulaisellani on...

Ovatko ulosottotiedot julkisia? Saanko tietää, paljonko lähisukulaisellani on velkaa? Mihin otan yhteyttä, jos ovat julkisia? Jos vaikka haluaisin maksaa velan pois?

Vastaus

Osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705 löytyvän ulosottokaaren 31 §:ssä sanotaan tietojen julkisuudesta seuraavaa:

”Jokaisella on oikeus saada paikalliselta ulosottoviranomaiselta nimeämäänsä henkilöä ulosottoasian vastaajana koskeva todistus ulosottorekisteristä. Todistukseen merkitään pyynnön esittämispäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana talletetut seuraavat tiedot:

1) hakijan ja vastaajan nimi sekä vastaajan syntymäaika ja kotikunta;

2) ulosottoasia, sen vireilläoloaika ja passiivisaatavaksi rekisteröinti;

3) hakijan saatavan määrä ja hakijalle tilitetty määrä;

4) estetodistuksen laatu ja päivämäärä.

Todistus annetaan tulosteena ulosoton tietojärjestelmästä. Jollei 1 momentissa mainittuja rekisterimerkintöjä ole, myös siitä annetaan todistus.

Todistus voidaan antaa pyyntöä edeltävien neljän vuoden ajalta, jos pyytäjä osoittaa, että tieto on tarpeen hänen toimeentulonsa tai muutoin painavan yksityisen etunsa taikka tärkeän yleisen edun turvaamiseksi.

Ennen todistuksen antamista todistuksen pyytäjän nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä keskeinen 3 momentissa tarkoitettu perustelu tulee tallettaa ulosoton tietojärjestelmään. Rekisteröidyn pyynnöstä hänelle on annettava tieto siitä, kenelle on viimeisten kuuden kuukauden aikana annettu häntä koskeva todistus ulosottorekisteristä.”

Todistuksen voi siis saada kääntymällä paikallisen ulosottoviranomaisen puoleen, eikä kahden vuoden ajalta todistuksen saamiseen tarvita erityisiä perusteluja. Esimerkiksi Helsingissä kannattanee tiedustella tietoja Helsingin ulosottoviraston puoleen. Sen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.oikeus.fi/6303.htm. Jos haluat tietää omista ulosottoveloistasi, kannattaa myös ottaa yhteyttä paikalliseen ulosottovirastoon.

Kommentit (0)

Vastauksesi