Onko toimeentulotuessa jokin minimi joka henkilölle on pakko myöntää vaikka...

Onko toimeentulotuessa jokin minimi joka henkilölle on pakko myöntää vaikka...

Onko toimeentulotuessa jokin minimi joka henkilölle on pakko myöntää vaikka tämä olisi kuinka heittiö?

Tällä tarkoitan henkilöä joka kieltäytyy menemästä töihin tai kieltäytyy opiskelemasta tai kieltäytyy ylipäätään suurinpiirtein kaikesta. Onko hän oikeutettu toimeentulotukeen?

Vastaus

Toimeentulotuessa on tosiaankin minimi, joka on pakko myöntää, vaikka henkilö kieltäytyisi tarjotuista työ- tai opiskelumahdollisuuksista.

Toimeentulotukilain 10 §:ssä on säädetty seuraukset siitä, jos henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy hänelle tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai muista pykälässä säädetyistä toimenpiteistä, ja tämä on aiheuttanut toimeentulotuen tarpeen:
Seurauksena toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa aluksi enintään 20 % ja myöhemmin jopa 40%, jos henkilö ilman pätevää syytä
toistuvasti kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua työtä tai kieltäytyy työvoimapoliittisesta toimenpiteestä.

Toimeentulotuen perusosa on 1.1.2012 lähtien 461,05€ yksinasuvalle henkilölle.

Toimeentulotuen alentamisen tekee monimutkaisemmaksi se, että "toimeentulotukilain 10 §:n mukaan perusosan alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa, eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Säännös voi siksi johtaa siihen, että alentamisen tulee olla laissa mainittuja määriä vähäisempi tai alentaminen tulee jättää kokonaan tekemättä" (STM:n verkkosivu)

Kehotan asiasta kiinnostuneita lukemaan kyseisen toimeentulotukea koskevan lainkohdan itse, koska tämäkin lainkohta on suhteellisen pitkä emmekä periaatteesta ota kantaa lakiasioihin emmekä tulkitse niitä asiakkaiden puolesta.

Lähde: http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1572877#fi

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412?search%5Btype%5D=pik...

Kommentit (0)

Vastauksesi