Onko nimi Sarmala suojattu ja miloin? Mitä sarmala nimi tarkoittaa?

Onko nimi Sarmala suojattu ja miloin? Mitä sarmala nimi tarkoittaa?

Vastaus

Sukunimi Sarmala on suojattu Suomalaisuuden liiton toimesta 1935.Nimien ottaminen omaan käyttöön oli hyvin vapaata ennen vuotta 1920 annettua lakia sukunimestä.
On huomattava, että Suomalaisuuden liiton suojattujen sukunimien luettelo on yksityisen yhdistyksen ylläpitämä eikä sillä ole sellaista laillista asemaa, että nimenmuutosasioissa päätäntävaltaa käyttävät viranomaiset olisivat siihen ehdottomasti sidottuja. Listan merkitys oli kylläkin suuri koska melkein kaikista nimenmuutoshakemuksista pyydettiin aikaisemmin Suomalaisuuden liiton lausunto. Tämä käytäntö muuttui vuonna 1985 säädetyn Nimilain myötä. Sen 12. pykälän ensimmäisen momentin muutos 21.8.1998/617

"Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä sukunimeä, joka on Suomessa merkitty väestötietojärjestelmään, eikä nimeä, jonka yleisesti tiedetään vakiintuneen määrätyn kotimaisen tai vierasmaalaisen suvun nimeksi, ellei tähän ole olemassa erityistä syytä"

teki käytännössä kaikki sukunimet suojatuiksi. (Nimilain teksti luettavissa osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694?search%5Btype%5D=pik...). Periaatteessa jo aikaisemmankin lain voimassa ollessa käytössä olevan sukunimen ottaminen oli estetty, mutta ennen nykyisen tekniikan mahdollistamaa kattavaa valtakunnallista rekisteriä asian valvominen oli vaikeaa. Suomalaisuuden liitto oli aikanaan ottanut tehtäväkseen seurata lääninhallituksille tehtyjä nimenmuutoshakemuksia ja sitoutunut ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli joku havitteli nimeä, jolle oli sen kautta haettu suojausta. Nykyisen lain 13. pykälässä on mainittu ne erityiset syyt, joilla jo käytössä oleva nimi voidaan kuitenkin ottaa. Suojattujen sukunimien luettelon merkitystä selvittää professori Urpo Kangas Sukutieto-lehdessä v. 2000 julkaisemassaan artikkelissa (luettavissa http://www.genealogia.fi/st/2000-2-11.htm).

Väestötietojärjestelmään merkityt nimet
https://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.asp?L=1

Nimilautakunta
http://www.om.fi/1018.htm

Maistraatti nimiasioiden hoitajana
http://www.maistraatti.fi/

kirja
Suomen nimioikeus : lyhyt oppimäärä / Urpo Kangas. - Kauppakaari, 1998.

Nimen merkityksestä ei näytä löytyvän tietoja. Suomen kielen laajimmatkaan sanakirjat eivät tunne sanaa 'sarma'. Olisiko kyseessä alkuaan joku paikan- tai tilannimi? Tai onko nimi, joka äänneasunsa puolesta kuulostaa täysin suomalaiselta, otettu jonkin vierasmaalaisen nimen tilalle? Suomalaisuuden liitto, joka siis ylläpitää suojattujen nimien luetteloa, järjesti suuria nimien suomentamisen kampanjoita v.1906-1906 (J.V.Snellmanin syntymän 100-vuotismuisto) ja v. 1935 (Kalevalan 100-vuotismuisto). Jälkimmäisen yhteydessä on esim. otettu sellaisia nimiä kuin Sarna, Sirmo, Samila, Sanela, Sarmia ja Servala enimmäkseen s-alkuisten vierasperäisten nimien sijaan. Toisaalta Suomalaisuuden liiton "Sukunimiopas : uusia suomalaisia sukunimiä", joka sisältää ehdotuksia vielä otettavissa olevista nimistä, tarjosi vielä v. 1942 sellaisia vapaana olevia samansuuntaisia vaihtoehtoja kuin Sarmaa, Sarmaala, Sarmanen, Sarmasaari ja Sarmikko.

Kommentit (0)

Vastauksesi