Oikeat paikat kävellä ja pyöräillä jalkakäytävällä?

Oikeat paikat kävellä ja pyöräillä jalkakäytävällä?

Missä reunassa kuuluu kävellä ja pyöräillä jos on a) yhdistetty jalka- ja pyörätie ja b) jos on omat kaistat kummallekin?

Vastaus

1)YHDISTETYLLÄ JALKA- JA PYÖRÄTIELLÄ jalankulkija noudattaa tieliikennelain 40 pykälää

"Pyörätiellä jalankulkijan on yleensä käytettävä sen reunaa."

mikä tarkoittaa joko oikeaa tai vasenta reunaa.

Ennen vuonna 1997 tehtyä lainmuutosta jalankulkijan tuli käyttää oikeaa reunaa. Vaikka lainmuutos on jo aika vanha, asiasta näyttää edelleen syntyvän vähän väliä "eipäs-juupas" -tyyppistä väittelyä.

Että lainsäätäjä tarkoittaa nimenomaan kumpaakin reunaa, käy ilmi niistä perusteluista, jotka hallitus esitti lainmuutosta vuonna 1997 tehtäessä (Hallituksen esitys 251/1996).

Siteeraan seuraavassa perustelujen kohtia:

"Jalankulkijan paikka kevyen liikenteen väylällä

   Jalankulkijan on nykyisten sääntöjen mukaan jalkakäytävällä, pyörätiellä ja suojatiellä yleensä kuljettava sen oikeanpuoleisella osalla. Oikeanpuoleisen liikenteen periaate on vallitseva muun muassa liikuttaessa julkisten rakennusten sisällä, ovissa ja muissa vastaavissa paikoissa.

   Jalankulkijoiden liikkumisen arvaamattomuus ja toisaalta pyöräilijöiden suuri nopeus ovat johtaneet vaaratilanteisiin erityisesti yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä. Yllättäen takaa tuleva pyöräilijä voi olla jalankulkijalle onnettomuuden aiheuttaja. Jalankulkijaan kohdistuu todellisen onnettomuusriskin ohella myös turvattomuuden tunne. Samalla väylällä kulkevien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisiä konfliktitilanteita voitaisiin estää, jos osapuolet näkisivät ennakolta tulevan tilanteen ja voisivat varautua siihen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden toistensa havaitseminen paranisi, jos jalankulkijat voisivat kulkea pyöräilijöitä vastaan eli yhdistetyn kevyen liikenteen väylän vasenta puolta. Menettely vastaisi tilannetta ajoradalla, jossa jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä vasenta reunaa.

   Kevyen liikenteen väyliä käytetään paitsi siirtymiseen paikasta toiseen myös vapaa-ajan liikkumiseen. Kevyen liikenteen väylät ovat olemukseltaan monen tyyppisiä ja keskenään erilaisia. Näin ollen jalankulkijan paikan määräämiselle tiukasti joko oikealle tai vasemmalle reunalle ei löydy riittäviä perusteita. Jalankulkijan tulisi pyörätiellä sekä yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä voida valita kumpaa reunaa hän kulkee ja kummalle puolelle väistää pyöräilijöitä. Erityisesti lapsille, joiden kyky erotella vasen oikeasta on vajavainen, väylän reunan käyttö olisi liikenneturvallisuuden kannalta merkittävä etu." [kohta 1.3.1.]

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+251/1996&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WP

 

2) Tieliikennelain 9 pykälän mukaan

 

"Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista."

 

Polkupyörää siis ajetaan pyöräkaistan tai pyörätien oikeassa reunassa. 

 

Kohtaavien ajoneuvojen on sivuutettava toisensa oikealta. (Tieliikennelain 16 pykälä) 

 

Jalankulkijalle ei jalkakäytävällä liene määrätty mitään kulkupaikkaa. Varmaan viisainta olisi kuitenkin totutella kulkemaan oikeaa reunaa ja väistämään vastaantulijat oikealta puolelta.

 

Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hänen tulisi noudattaa yllä siteerattua 9 pykälän määräystä  oikeasta puolesta.  

 

Tieliikennelaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi