Monissa ammateissa on vaitiolovelvollisuus.

Monissa ammateissa on vaitiolovelvollisuus.

Monissa ammateissa on vaitiolovelvollisuus. missä kaikissa?Saako työntekijä puhua niistä edes aviopuolisolleen ,jos häntä on jäänyt vaivaamaan joku työtehtävä? monissahan saa myös työnohjausta, mutta ei kaikissa. miten esim. numerotiedustelu. jos työntekijä tutkii missä,jotkut salaisen numeron omistavat ihmiset asuu?

Vastaus

Yleislainsäädännöstä henkilötietolaki, jonka tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa säätää vaitiolovelvollisuudesta (33 §):
"Joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa tämän lain vastaisesti sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja."

Viranomaisten vaitiolovelvollisuudesta säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Lainsäädännössä on paljon erityislakeja koskien vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Merkittävimmät näistä lienevät terveydenhoitoalan henkilöstöä säätelevät lait: laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja potilasvahinkolaki.

Lisää erityislakeja, joissa on säädös vaitiolovelvollisuudesta:
Hätäkeskuslaki
Kirkkolaki
Laki holhoustoimesta
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
Liikennevakuutuslaki
Pakkokeinolaki
Pelastuslaki
Poliisilaki
Postipalvelulaki
Taksiliikennelaki

Finlex pikahaku vaitiolovelvollisuus antaa lukuisia lakeja. Lisäksi pikahaku salassapitovelvollisuus tuottaa vielä laajemman joukon lakeja, joissa tuo sana esiintyy.
Finlex http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Oikeudenkäymiskaaren 17 luku käsittelee velvollisuutta toimia kutsuttaessa todistajana oikeudenkäynnissä. 23 §:ssä säädetään todistajan vaitiolovelvollisuudesta koskien mm. lääkärin vaitiolovelvollisuutta potilaan asioista ja asianajajan vaitiolovelvollisuutta siitä, mitä päämies on hänelle asian ajamista varten uskonut. 23 §:ssä viitataan myös kirkkolainsäädännössä erikseen säänneltyyn papin vaitiolovelvollisuuteen.
Oikeudenkäymiskaari http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000

Kyllä aviopuoliso on näissä asioissa sivullinen eli vaitiolovelvollisuus ulottuu myös aviopuolisoon.

Kommentit (0)

Vastauksesi