Miten määritellään verokanta ja mitä tarkoitetaan yhtiöveron...

Miten määritellään verokanta ja mitä tarkoitetaan yhtiöveron...

Vastaus

Verokanta on se prosenttimäärä, jonka mukaan veroa menee.
Esimerkiksi arvonlisäverolain mukaiset verokannat ovat 22, 17 tai 8 prosenttia. Arvonlisäverolaki 8 luku Verokanta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501

Vero-oikeudellisia termejä ja käsitteitä on selvitetty Edward Anderssonin teoksessa Johdatus vero-oikeuteen.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on Suomessa luovuttu vuoden 2005 alusta alkaen. Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain kumoamisesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040725

Kumottu laki kyllä löytyy Finlexistä: Laki yhtiöveron hyvityksestä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1988/19881232

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on osakeyhtiöiden kahdenkertaisen verotuksen lieventämis- tai poistamiskeino.
Kahdenkertaista verotusta syntyy, kun osakeyhtiötä verotetaan sen voitosta ja osakkeenomistajaa yhtiöstä saadusta voitonjaosta eli osingosta. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmässä osakeyhtiön jakamaan voittoon kohdistuva yhtiön maksama tulovero luetaan osingonsaajan hyväksi vähentämällä se ennakonpidätykseen rinnastettavana eränä hänen verostaan. Toisaalta osingonsaajan veronalaiseksi tuloksi luetaan tämän yhtiöveron hyvityksen ja todella saadun osingon yhteismäärä. Jotta osingonsaaja ei saisi hyväkseen sellaista veroa, jota yhtiö ei ole maksanut, voi osakeyhtiö joutua osingonjakonsa perusteella suorittamaan täydennysveroa.
Lähde: Facta-tietopalvelu

Verohallituksen ohje osinkotulojen verotusta koskevien uusien säännösten osalta http://www.vero.fi/default.asp?article=4186&domain=VERO_MAIN&path=5,40,8...

Kommentit (0)

Vastauksesi