Mitä tarkoittaa "historialliset luvut" tilinpäätöstiedoissa?

Mitä tarkoittaa "historialliset luvut" tilinpäätöstiedoissa?

Mitä tarkoittaa "historialliset luvut" tilinpäätöstiedoissa? Vastakohtana puhutaan pro forma -luvuista.

Vastaus

Historiallisilla luvuilla tarkoitettaneen yleisistä tilinpäätösperiaatteista juontuvia lukuja. Kirjanpitolain 3 luvun 3 § antaa yleiset tilinpäätösperiaatteet. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat mm.
1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta;
2) johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen.
Kirjanpitolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

Pro forma
Viralliset luvut on muokattu vertailukelpoisiksi edellisen vuoden tilinpäätöslukujen kanssa tilanteessa, jossa ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään esim. yhtiössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Luvut eivät ole tällöin virallisia lukuja, vaan pro forma -lukuja. http://sanasto.elisa.fi/showWord.cfm?id=1375&languageId=1

KHT-yhdistys on laatinut yhteistyössä Helsingin Pörssin ja Rahoitustarkastuksen kanssa ohjeen "Pro forma - taloudellinen informaatio arvopaperimarkkinalain mukaisissa esitteissä".
http://www.kht.fi/yhdistys/esittely/proforma.html

Rahoitustarkastuksen selvitys listayhtiöiden vuoden 2006 IFRS-tilinpäätöksistä:
"Pro forma -tietojen antamista pidetään tärkeänä, koska sijoittajalla on niiden perusteella mahdollisuus saada kuva hankintojen myötä syntyneen yrityskokonaisuuden vuotuisesta liikevaihdosta ja tuloksentekokyvystä. Standardi edellyttää myös kertomaan hankkijan tilikauden tulokseen sisältyvän hankinnan kohteen voiton tai tappion."
12E21D8BDB89/0/Selvitys_listayhtioiden_vuoden_2006_IFRS_tilinpaatoksista.pdf

"Pro forma -tilinpäätösten ja muun pro forma -informaation tarkoituksena on parantaa tilinpäätösten ja muunkin yritysten talousinformaation vertailukelpoisuutta aiemmin annettuihin tietoihin. Näin lisätään tilinpäätöksen lukijan mahdollisuutta yrityksen kehityksen seuraamiseen ja arviointiin.
Yritykset julkaisevat pro forma -informaatiota yleensä, jos niiden toiminnassa tai rakenteessa on tapahtunut tai suunnitteilla sellaisia muutoksia, jotka estävät aikaisempaan tilanteeseen perustuvien virallisten tilinpäätöstietojen käyttämisen vertailuna tilikauden tietoihin.
Pro forma -tilinpäätöksen vähäisen sääntelyn vuoksi tilinpäätöksen lukijan on syytä olla varuillaan ja suhtautua kriittisesti yritysten julkistamiin pro forma -tilinpäätöksiin. Pro forma -tietoja käytettäessä on erityisesti syytä pyrkiä varmistautumaan, että on kysymys vertailukelpoisuutta parantavista ja realistisista tiedoista. Mahdollista on sekin, että esimerkiksi yrityksen huonoa menestymistä pyritään vähättelemään tai kätkemään pro forma -tietoja antamalla."
Lähde ja aiheesta lisää Helsingin kaupunginkirjaston asikastyöasemilta löytyvästä WSOY.pro.fi -palvelusta > Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 3. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö > Yritysten välinen vertailu ja yrityksen kehityksen seuraaminen > Erot laskentaperusteissa

Kommentit (0)

Vastauksesi