Mitä seurauksia jos kuljetan yhdelle ajajalle rekisteröidyllä ajoneuvolla kaveria. Tuleeko heti sakkoa vai varoitusta?

Mitä seurauksia jos kuljetan yhdelle ajajalle rekisteröidyllä ajoneuvolla kaveria. Tuleeko heti sakkoa vai varoitusta?

Vastaus
22.01.201411:46
4678
3

Asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257) mainitaan ajoneuvon kuormituksesta 6 luvussa § 37-44. Henkilökuljetuksen sallitut määrät on merkitty ajoneuvon rekisteröintitodistukseen.

Asetuksen rikkomisesta tuomitaan rangaistukseen niin kuin tieliikennelaissa (3.4.1981/267) säädetään. Lievissä rikkomuksissa sovelletaan seuraavia pykäliä:

Lain 103 §:

Liikennerikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta muuten kuin 98–102 tai 105 a §:ssä mainitulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava liikennerikkomuksesta sakkoon. Rikesakosta eräiden liikennerikkomusten ainoana rangaistuksena säädetään rikesakkorikkomuksista annetussa laissa (756/2010).

104 §

Toimenpiteistä luopuminen

Jos 103 §:ssä tarkoitettu rikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, voidaan siitä jättää syyte ajamatta ja rangaistus tuomitsematta.

Milloin rikkomus ilmeisesti on sellainen kuin 1 momentissa säädetään, voi poliisimies muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa rikkomukseen syyllistyneelle huomautuksen.

Kommentit (0)

Vastauksesi