Mitä on semiotiikka? Tekevätkö semiootikot muuta kuin tutkimustyötä?

Mitä on semiotiikka? Tekevätkö semiootikot muuta kuin tutkimustyötä?

Mitä on semiotiikka? Tekevätkö semiootikot muuta kuin tutkimustyötä? Missä ja kuinka semiotiikkaa voidaan soveltaa?

Vastaus

Lyhyesti sanottuna semiotiikka tutkii merkkejä ja merkityksiä. Näin ollen sen tutkimuskohteina ovat eri kielijärjestelmät ja muut ihmisten viestintäsysteemit, siis esimerkiksi sanat mutta myös visuaaliset merkit, musiikki jne. Sittemmin merkitysten tutkimusalue on laajentunut koskemaan jopa eläimiä ja muuta elollista luontoa.

Semiotiikka tutkii siis merkitysten muodostumista. Kehämäisesti voidaan sitten kysyä, mikä on tällaisen merkitystieteen merkitys. Semiotiikka kuuluu humanististen tieteiden piiriin ja pohjautuu osin filosofiaan, erityisesti kielifilosofiaan. Tämän lisäksi tutkimuskohteiden suuren kattavuuden vuoksi semiotiikan ja muiden humanististen oppiaineiden rajaa on vaikea määritellä. Semiotiikka on kuitenkin organisoitunut erilliseksi yliopiston oppiaineeksi 1960-luvulta lähtien.

Semiotiikasta, kuten filosofiasta, on apua juuri tutkimustyössä, tutkimusmetodina erilaisten yhteiskunnallisten, kulttuurin, psyykkisten ym. ilmiöiden ymmärtämisessä. Semiotiikkaa tällaisena poikkitieteellisenä metodina voidaankin siten soveltaa juuri tutkimustyössä.

Semiotiikka voi Suomessa opiskella mm. Helsingin yliopistossa ja Semiotiikan verkostoyliopistossa. Näiden laitosten verkkosivuilla on myös vastattu kysymykseen, mitä on semiotiikka. Tämä edellä oleva vastaus perustuu osin näiden sivustojen antamiin vastauksiin:
http://www.helsinki.fi/taitu/semiotiikka/esittely.htm
http://www.semiotics.fi/

Lopuksi vielä mainittakoon Suomen Semiotiikan seuran julkaisema Synteesi-lehti, josta saa käsitystä, mitä semiotiikan tutkimus on:

http://www.kultti.net/lehti/169/

Kommentit (0)

Vastauksesi