Mitä pitää sisällään ilmaisu "täydet käyttöoikeudet"?

Mitä pitää sisällään ilmaisu "täydet käyttöoikeudet"?

Mitä pitää sisällään ilmaisu "täydet käyttöoikeudet"? Jos olen tehnyt taiteellisen työn (kuvituksen) ja myyn sen Yritys Oy:lle, joka saa sopimuksen mukaan työhön täydet käyttöoikeudet, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Onko minulla edelleen tekijänoikeus ja mitä voin tekijänoikeudella tehdä?
Saanko itse käyttää kuvaa?
Saanko ikinä myydä sitä kenellekään muulle?
Saako Yritys Oy muokata ja myydä kuvaa eteenpäin?

Vastaus

Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan 1994:14 käsitellyt tekijänoikeuden luovutusta. Lausunto löytyy Helsingin kaupunginkirjaston käytöstä olevasta WSOYpro.fi tietokannasta.

H on 19.5.1994 päivätyllä kirjeellä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa tekijänoikeussuojasta ja tekijänoikeuden siirtymisestä. H kysyy, mitkä oikeudet jäävät piirtäjälle ja mitkä asiakkaalle, mikäli hän myy piirtämänsä korttisarjan piirrokset yksinoikeudella. Lisäksi H kysyy miten oikeudet menevät, jos hän myy piirroksien käyttöoikeudet tai täydet käyttöoikeudet.

Tekijänoikeusneuvosto esittää lausunnossaan muun muassa seuraavaa.

"Tekijän taloudelliset oikeudet voidaan luovuttaa toiselle kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuslaissa ei ole asetettu muotovaatimuksia tekijänoikeuden luovutusta koskeville sopimuksille. Lain mukaan kirjallisten sopimusten lisäksi myös suulliset ja hiljaiseen yhteisymmärrykseen perustuvat eli konkludenttiset sopimukset voivat olla päteviä. Käytännössä on suositeltavaa tehdä kirjallinen sopimus.

Tekijänoikeuden kokonaisluovutuksesta, lain 3 §:n mukaisia moraalisia oikeuksia koskevin rajoituksin, on kysymys, kun tekijä luovuttaa kaikki taloudelliset oikeutensa toiselle yksinoikeudella. Tämän jälkeen tekijällä ei ole oikeutta määrätä teoksesta. Tekijä voi myös luovuttaa jonkin tietyn käyttöoikeuden, esimerkiksi kuvien painamisen tiettyyn yksilöityyn tarkoitukseen, yksinoikeudella toiselle, minkä jälkeen tekijä ei voi enää määrätä tästä käytöstä. Sen sijaan muut tekijänoikeudet jäävät tekijälle. Oikeuksia voidaan luovuttaa myös niin sanottuina yksinkertaisina käyttölupina, jolloin luovutuksensaaja ei saa yksinoikeutta vaan ainoastaan rinnakkaisen käyttöluvan muiden käyttöluvan saaneiden kanssa. Tällöin tekijä voi myös itse käyttää mainittuja oikeuksia.

Tekijänoikeuden luovutuksista voidaan sopia vapaasti. Haluttaessa esimerkiksi rajata kuva-aiheiden käyttö vain johonkin tiettyyn tarkoitukseen käyttötarkoitus on selvästi yksilöitävä sopimuksessa. Sopimuksessa on myös selvästi sovittava siitä, onko kysymyksessä yksinoikeus vai yksinkertainen käyttöoikeus. Sopimusta tehtäessä on lisäksi otettava huomioon tekijänoikeuslain säännökset oikeuden luovutuksesta.

Yleiset säännökset oikeuden luovutuksesta ovat tekijänoikeuslain 3 luvun 27 - 30 §:ssä.
Säännöksistä on syytä erikseen mainita 28 §, jossa säädetään, ettei se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta toiselle, ellei toisin ole sovittu. Milloin oikeus kuuluu liikkeelle, sen saa luovuttaa yhdessä liikkeen tai sen osan kanssa; luovuttaja on kuitenkin edelleen vastuussa sopimuksen täyttämisestä. Lain mukaan siis luovutuksensaajalla ei ole muuttamisoikeutta tai edelleenluovutusoikeutta. Jos ne halutaan luovuttaa, siitä on syytä ottaa sopimukseen määräys. Tekijänoikeuden kokonaisluovutus yksinoikeudella käsittää kuitenkin myös muuttamis- ja edelleenluovutusoikeuden."
Tekijänoikeuden luovutus / Lausunto 1994:14

Vuosien 1986-1994 lausuntoja on saatavana Tekijänoikeuden tietokeskuksesta, lisätietoa sivulla
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/tekijaeno...

Tekijänoikeuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Kommentit (0)

Vastauksesi