Mitä ovat tietohallinto, tiedonhallinta ja jopa tiedonhallinto?

Mitä ovat tietohallinto, tiedonhallinta ja jopa tiedonhallinto?

Olisiko jokin sanoista peräti virheellinen?

Vastaus

Käsitteelle tietohallinto löytyy määritelmiä, esim. Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistöstä: Tietohallinto (information management)= ohjaustoiminnot, joiden tarkoituksena on kehittää, ylläpitää ja varmistaa organisaation tietojenkäsittelyä, tietovarantoja ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, tietotekniikan ja tietotekniikkapalvelujen hankintaa ja tarjontaa sekä tietotoimintojen turvallisuutta ja taloudellisuutta. http://www.vn.fi/vm/kehittaminen/tietoturvallisuus/vahti/sanasto/su019.htm Jaakohuhdan IT-ensyklopedia (2001) määrittelee tietohallinnon näin: Tietohallinto (data management)= organisaation hallintoelin, joka vastaa toimintayksikön tarvitsemien tietoresurssien hankinnasta, hoidosta., kehittämisestä ja ylläpidonsta. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan yleensä tietojen ja niiden kuvausten määrittelyyn, organisointiin, tallentamiseen, hakemiseen, muokkaamiseen ja käyttöön liittyviä periaatteita ja toimintoja. Sekaisin menee pää täälläkin - kun vielä YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto) antaa termille tietohallinto rinnakkaistermit tietohuolto, tietojärjestelmät ja termille tiedonhallinta rinnakkaistermin sisällönhallinta. http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/ Termiä tiedonhallinto eivät sanakirjamme tunne - ei se silti välttämättä ole virheellinen.

Kommentit (0)

Vastauksesi