Mitä oikeuksia kalastuslupatarkastajalla?

Mitä oikeuksia kalastuslupatarkastajalla?

Saako esimerkiksi lupatarkastaja ottaa kalastusvälineet luvattomalta kalastajalta?

Vastaus

Palvelullamme ei valitettavasti ole juridista asiantuntemusta, mutta ilmeisesti tässä on kyseessä Kalastuslain pykälissä 96 - 106a käsitellyistä asioista. Luvantarkastajalla kysymyksessä kai tarkoitetaan kalastuksenvalvojaa, joka toimii näissä asioissa poliisin, rajavartiolaitoksen, kalastusviranomaisen ja tullin ohella (pykälä 96).

Kalastuksenvalvojan valtuutuksesta ja pätevyydestä määrätään lain pykälissä 97 - 98.

Pykälän 99 mukaan kalastuksenvalvoja saa tarkastaa luvat ja pyydykset sekä pyydettyjen kalojen kuljetus- ja  säilytystilat. Pysyväisluontoiseen asuntoon tämä oikeus ei kuitenkaan pääsääntöisesti ulotu. 

Kalastuksenvalvojalla on myös oikeus ottaa talteen pyydykset ja saalis pykälässä 100 mainituissa tapauksissa. Perustana voi olla kalastus ilman kalastusoikeutta.

Pykälä 102 määrää, että pyydyksen haltuun ottamisesta on jätettävä tiedot talteenottopaikalle mikäli omistaja ei ole paikalla. Otetut pyydykset luovutetaan poliisille. Poliisille on myös tiedotettava haltuun otetusta saaliista.

Huomattakoon, että pykälän 101 mukaan myös vesialueen omistajalla, osakkaalla tai kalastusoikeuden haltijalla on myös vastaavia oikeuksia. Myös tässäkin tapauksessa pyydykset on toimitettava poliisille ja mahdollisen saaliin kohtalosta päättää poliisi. 

 

Kalastuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820286?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kalastuslaki#L13P96

 

Kommentit (0)

Vastauksesi