Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia on kunnan jäsenillä?

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia on kunnan jäsenillä?

Vastaus

Kunnan jäsen oikeudet on ilmaistu kuntalaissa. Lain 4 luku käsittelee asukkaiden osallistumisoikeutta. Tärkeimmät oikeudet ovat äänioikeus ja äänestysoikeus (26 §) sekä aloiteoikeus (28 §). Muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on mainittu kuntalain 27 §:ssä.

Kuntien talouden perustana toimii niiden verotusoikeus. Noin kaksi kolmasosaa kuntien rahoituksesta perustuu kunnallisveroon ja kiinteistöveroon sekä erilaisiin kuntalaisilta perittäviin maksuihin.

Kunta huolehtii kansalaisten peruspalveluiden järjestämisestä. Kunnan tärkeimpiä laissa säädettyjä tehtäviä ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, perusopetus ja päivä-hoito. Kunta vastaa myös vesi- jäte- ja energiahuollosta. Kuntien toimintaan kuuluvat lisäksi myös lastensuojelu, vanhusten-, vammaisten-ja päihdehuolto sekä toimeentulotuki.

Kunta voi hoitaa lain määräämät tehtävät itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Laissa säädettyjä palveluja kunta voi hankkia myös ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.

Lähteet:
Kuntalaki 4 luku
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365#L4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kunta
Kuntien toiminta ja tehtävät, PowerPoint -esitys http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;102942;486;487

Kommentit (0)

Vastauksesi