Mitä mieltä kristillinen etiikka on perheväkivallasta? Entä...

Mitä mieltä kristillinen etiikka on perheväkivallasta? Entä...

Vastaus

Kristillisen etiikan ydinperiaatteina pidetään Uuden testamentin rakkauden kaksoiskäskyä (Mark. 12:28-34) ja kultaista sääntöä (Matt. 7:12). Ihmisen tulee rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään ja Jumalaa yli kaiken. Toista täytyy kohdella samoin kuin haluaisi itseään kohdeltavan.
Vanhan testamentin Kymmenen käskyn sisältö on myös kristillistä etiikkaa ohjaavaa, vaikka käskyjen ajankohtainen sovellettavuus nykyajassa ei välttämättä olekaan aina kovin selvää.

Väkivalta voidaan määritellä toista loukkaavaksi vallankäytöksi vastoin toisen tahtoa. Se on vahinkoa tuottavaa, jonkun oikeuksia tai etuja loukkaavaa, toisen vastustuksesta välittämätöntä pakko- tai voimakeinojen käyttöä. Väkivalta voi toteutua fyysisesti tai henkisesti, tai olla luonteeltaan seksuaalista. Myös taloudellinen, sosiaalinen tai uskonnollinen väkivalta voidaan nimetä omiksi kategorioikseen - tai niiden voidaan katsoa kuuluvan henkiseen väkivaltaan. Perheväkivalta toteutuu aviopuolisoiden tai vanhempien ja lasten (vanhempien lapsiin kohdistama tai lasten vanhempiin kohdistama väkivalta) välillä.

Jos kristillisen etiikan tärkein periaate on lähimmäisen kunnioittaminen, toisen hyvän etsiminen ja toisen pitäminen yhtä tärkeänä kuin itse on, toiseen kohdistuva väkivalta on siinä tapauksessa yksiselitteisesti kristillisen etiikan periaatteiden vastaista. Toisen vahingoittaminen fyysisesti tai henkisesti ja toisen alistaminen tämän oman tahdon vastaisesti ei voi olla toista kunnioittavaa ja huomioon ottavaa käyttäytymistä. Voidaan ajatella, että väkivalta on lähimmäisenrakkauden vastaista, koska toisen etua ei ajatella lainkaan. Päinvastoin, toiseen kohdistetaan itsekästä vallankäyttöä ja pyritään vahingoittamaan häntä.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispat julkaisivat 7.10.08 oman perhettä, avioliittoa ja seksuaalisuutta koskevan sosiaalieettisen kannanottonsa "Rakkauden lahja" http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/D04FB8F99B7992B0C22574DB0026A56C/$file/rakkauden_lahja.pdf. Piispojen mukaan rakkaus on itselle haluavaa että toisia palvelevaa. Palveleva, toisen parasta haluava rakkaus on hyvän parisuhteen edellytys. Aito rakkaus tavoittelee toisen etua.

Väkivallasta toisen edun ajatteleminen puuttuu, olipa kyseessä millä tavalla toteutettu ja vakavuusasteeltaan minkälainen väkivalta tahansa, siksi väkivalta ei voi olla kristillisen etiikan ydinperiaatteiden mukaista.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistus ei suoraan mainitse perheväkivaltaa, lähinnä siinä tarkastellaan yksilön oikeuksia suhteessa yhteiskuntaan ja pyritään turvaamaan jokaisen tasavertainen kohtelu lain edessä ilman "rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta" (2. artikla), mutta 1., 3. ja 5.:n artiklan perusteella yksityiselämässä tapahtuvaa väkivaltaa voidaan pitää yksilön perusoikeuksien vastaisena. Ensinnäkin kaikki ihmiset syntyvät "vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan". "Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä." (1. artikla) "Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. (3. artikla)" "Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. (5. artikla)"

Mikäli haluat keskustella kysymyksestä "virallisen" kristillisen tahon kanssa, evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien nettipappien yhteystietoja löytyy kirkon sivulta osoitteesta http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/561B910796A00E96C225748000283EC0?openD...

Lähteet:

Kristillinen etiikka - Wikipedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristillinen_etiikka

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus - Wikipedia ja Office of the High Commisioner for Human Rights
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisoikeuksien_yleismaailmallinen_julistus
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/fin.htm

Ensi- ja turvakotien liitto
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/haetko_tietoa2/tietoa_perhevakival...

Kirkko ja perhe - Perheväkivalta
http://www.evl.fi/kkh/to/kpk/vaki.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi