Mitä maksaa opetusneuvoksen arvonimi?

Mitä maksaa opetusneuvoksen arvonimi?

Vastaus

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on noin sata ja niitä myöntää tasavallan presidentti arvonimilautakunnan Lautakunnan esitysten mukaan. Arvonimeista maksetaan veroa ja siitä on säädetty laissa arvonimistä suoritettavasta verosta (1388/2001). Sen 2 §:ssä on määritelty kunkin arvonimiryhmän vero. Arvonimien veron suuruus vaihtelee 48.000 €:sta 50€:oon.
Katso lisää:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000381
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991215
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011388
http://www.vnk.fi/toiminta/arvonimet/fi.jsp

Kommentit (0)

Vastauksesi