Mitä erilaisia oppimismenetelmiä on olemassa?

Mitä erilaisia oppimismenetelmiä on olemassa?

Vastaus

Hui jui, oppimismenetelmiä on kymmenittäin. Ja uusia tapoja painaa asioita ja taitoja mieleen määritellään koko ajan. Kattavaa luetteloa on vaikea antaa, varsinkin jos haluaisit tietää kaikki mahdolliset yksittäiset menetelmät oppia ja opiskella.

Karkeasti oppimismenetelmät voidaan jakaa kahtia opettajakeskeisiin ja opiskelijakeskeisiin menetelmiin. Edelliset viittaavat perinteisiin opetustapoihin, joissa opettaja esimerkiksi pönöttää oppilaidensa edessä ja luennoi heille tarvittavan tiedon. Opiskelijat eivät osallistu itse opetustapahtumaan muuten kuin vastaanottajina. Opiskelijakeskeisissä menetelmissä taas oppilas nähdään aktiivisena tiedon tuottajana ja osallistujana oppimistapahtumassa. Tällaisia oppimisen malleja ovat esimerkiksi tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, case-oppiminen, ilmiökeskeinen oppiminen ja projektilähtöinen oppiminen. Tutkivaan oppimiseen taas kuuluu ainakin tutkimuskysymysten laatimista, omien intuitiivisten selitysten luomista ja (tieteellisen) kirjallisuuden etsimistä. Ongelmalähtöiseen oppimiseen liittyy olennaisesti aivoriihen menetelmä.

----------

Nykyään ovat kovasti nousussa toiminnallisen tai tekemällä oppimisen tavat, kuten pelit ja simulaatiot. Yliopistoista taas on levinnyt muihin oppilaitoksiin ns. sulautuva oppiminen, jossa korostetaan opettamisen ja opiskelun monimuotoisuutta. Siinä sovelletaan yhtä lailla luokkaopetusta kuin kokemusperäistä oppimista kouluissa tai työpaikoilla. Samalla hyödynnetään myös opettajan luennointia ja itseoppimista, lähiopetusta ja verkkoympäristöä.

----------

Toinen suuripiirteinen jako voisi mennä itsenäisten ja yhteistoiminnallisten oppimismenetelmien välillä. Itsenäistä oppimista ovat yksinkertaisimmillaan lukeminen ja kirjoittaminen, kuten tenttikirjojen kahlaaminen, muistiinpanojen tekeminen tai esseiden ja raporttien laatiminen. Itsenäisiä oppimismenetelmiä ovat sellaisetkin kuin käsitekartta, oppimispäiväkirja ja portfolio. Yhteistoiminnallista oppimista kutsutaan myös ryhmäoppimiseksi. Nyt korostetaan sosiaalista vuorovaikutusta oppimisen lähtökohtana: ryhmässä keskustelua, erilaisten näkökulmien esittämistä ja argumentointia. Ryhmässä tehtävät jaetaan osallistujien kesken ja kukin on vastuussa omasta alueestaan. Yksi yhteistoiminnallisen oppimisen muoto on jo vuosisatojen ajan hyväksi havaittu kisällin ja mestarin suhde. Harjoittelija osallistuu työyhteisön arkeen aluksi tarkkaillen ammattilaisten tekemisiä ja alkaa vähitellen saada yhä enemmän itsenäistä vastuuta. Jos kisälli-oppimisesta vielä erittelee tarkemmin oppimismenetelmiä, saa esille vaikkapa mallista oppimisen ja itse tekemisen. Mentorit ja tutorit ovat tavallaan nykyajan mestareita.

Erilaiset menetelmät voisikin nähdä puina, joissa runkoina ovat laajasti käsitetyt menetelmät ja haarautuvina oksina yhä yksityiskohtaisemmin määritellyt tavat oppia. Mallit saattavat mennä päällekkäin tai ristikkäin. Ongelmalähtöinen oppiminen on esimerkiksi yksi tutkivan oppimisen sovelluksista ja koko yhteistoiminnallisen oppimisen lähtökohtana on puolestaan jokin ongelma, jota ryhmä pyrkii yhdessä purkamaan. Konkreettisista opiskelun tavoista taas portfolio on yhtä aikaa itsenäisen ja tutkivan oppimisen menetelmä. Jos portfoliosta saa palautetta, siitä tulee yhteistoiminnallista (tai kahdenvälistä) oppimista.

Tässä lista linkkejä, joiden kautta voit lähteä haarukoimaan eri aloilla ja oppilaitoksissa käytettyjä oppimismenetelmiä:
http://users.metropolia.fi/~itkot/Opetuksenmenetelmat.doc
http://www.cs.helsinki.fi/u/taina/opetutor/s-2006/oppi.pdf
http://www.cs.helsinki.fi/group/vertti/vertti/veropi4.shtml
http://www.taikopeda.fi/oppaitaopettamiseen/oppiminen/ongelmalahtoinen_o...
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMKJulkisetDokumentit/Yleisopa...
http://opetuki2.tkk.fi/p/tehopenaali/tyokalut.htm
http://www.kookas.fi/articles/read/7265
http://elmio.net/?SID=1596d32369b2b03d30e0b3c90c98b4be&n=57
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/8332/TMP.objres.1...
http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/yto/yto/
http://www.ic.arizona.edu/ic/edtech/strategy.html#Pr

Seuraa myös linkkien lähdeluetteloissa mainittuja polkuja!

Näistä kirjoistakin voit saada ideoita:
Kupias, Päivi: Oppia opetusmenetelmistä (Educa-instituutti, 2000)
http://www.helmet.fi/record=b1604420~S9*fin
Salakari, Hannu: Toiminta ja oppiminen: koulutuksen kehittämisen suuntaviivoja ja menetelmiä (Eduskills Consulting, 2009)
http://www.helmet.fi/record=b1895027~S9*fin
Vuorinen, Ilpo: Tuhat tapaa opettaa: menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille (Resurssi, uusin p. 2001)
http://www.helmet.fi/record=b1574908~S9*fin

Kommentit (0)

Vastauksesi