Mitä asiapapereita on hommattava hankkiakseen erityistilintarkastuksen...

Mitä asiapapereita on hommattava hankkiakseen erityistilintarkastuksen...

Mitä asiapapereita on hommattava hankkiakseen erityistilintarkastuksen asuntoyhtiön raha-asioiden selvittämiseksi ?

Vastaus

Erityisen tarkastuksen määräämisestä on säädetty asunto-osakeyhtiölain 9 luvussa.

"Osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Edellytyksenä on, että ehdotusta on yhtiökokouksessa käsitelty ja kannatettu 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hakemus aluehallintovirastolle on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.

Ehdotus tarkastuksen toimittamisesta on tehtävä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Hakemus voidaan tehdä, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat ehdotusta kannattaneet.

Aluehallintoviraston on kuultava yhtiön hallitusta ja, jos tarkastus hakemuksen mukaan koskee tietyn henkilön toimenpiteitä, tätä henkilöä. Hakemukseen on suostuttava, jos tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan painavia syitä. Aluehallintovirasto voi määrätä yhden tai useamman erityisen tarkastajan. Määräys voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana."

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599#L9P13

Erityisen tarkastajan asiana on sitten hankkia tarvittavat asiakirjat kuten kirjanpito- ja tilinpäätösasikirjat, pöytäkirjat, sopimukset ja asiakirjat tietyistä toimista.

Kommentit (0)

Vastauksesi