Mistä periytyy arvonimi sotakamreeri ja kenelle se myönnetään ja perusteet...

Mistä periytyy arvonimi sotakamreeri ja kenelle se myönnetään ja perusteet...

Vastaus
05.12.200820:07
2530
73

Sotakamreeri on yksi Suomen vanhimmista arvonimistä. Vuonna 1897 sotakamreeri kuului Nikolai II:n vahvistamassa Suomen Suuriruhtinaanmaan arvojärjestyksessä yhdeksänteen luokkaan.

Koska arvonimi on lain mukaan julkisen arvonannon osoitus, on sen vakiintuneesti katsottu edellyttävän, että arvonimen saaja on menestynyt poikkeuksellisen hyvin omalla työ- tai virkaurallaan. Haetun arvonimen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata henkilön elämäntyötä. Lisäksi asianomaisella edellytetään olevan yhteiskunnallisia ansioita. Sotakamreerin arvonimen saaneet ovat olleet ammatiltaan esimerkiksi nimismiehiä, henkikirjoittaja, majuri ja kirjailija. Arvonimeen ei liity oikeuksia eikä velvollisuuksia.

Arvonimeä koskeva hakemus on osoitettava tasavallan presidentille. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt tai yhteisöt. Arvonimestä peritään 640 €:n vero, jos arvonimen saaja on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon. Muussa tapauksessa veroa maksetaan 160 €. Veron maksaa arvonimeä esittänyt taho, ei arvonimen saaja itse.

Lähteet:
Arvonimet Suomessa 1917-1985.
Valtio palkitsee – staten belönar. SKS.
http://www.vnk.fi/toiminta/arvonimet/fi.jsp
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000381
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011388
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arvonimi

Kommentit (0)

Vastauksesi