Missä kirjassa/kirjoissa olisi helposti selitettynä suomen ja ruotsin kultuuria...

Missä kirjassa/kirjoissa olisi helposti selitettynä suomen ja ruotsin kultuuria...

Missä kirjassa/kirjoissa olisi helposti selitettynä suomen ja ruotsin kultuuria ja niiden eroavaisuuksia? Esimerkiksi juomakulttuuria tai miten suomalaisten ja ruotsalaisten tavat suhtautua aikaan, ikään ja puheliaisuuteen eroavat toisistaan?

Vastaus

Kansainvälisessä vertailussa Ruotsi ja Suomi muodostavat muiden Pohjoismaiden kanssa varsin yhtenäisen
kulttuurialueen, jota leimaa tasa-arvo, yksilöllisyys ja yksilön oikeuksien kunnioitus.

Kumpikin maa edustaa teollistuneelle yhteiskunnalle tyypillistä lineaarista aikakäsitystä, jolle on ominaista
täsmällisyys ja tehtäväkeskeisyys, yhteen asiaan ja henkilöön kerrallaan keskittyvä toimintatapa.

Viestintätavaltaan skandinaaviset maat ovat suoran ilmaisun kulttuureja. Asiat sanotaan suoraan ja pääpaino on kielellisessä viestinnässä.

Lähempi tarkastelu osoittaa, että Ruotsin ja Suomen viestintätavat kuuluvat sittenkin eri kulttuureihin. Suomen kommunikaatiotavoissa on piirteitä itäisistä kulttuureista kuten vaiteliaisuus ja harkitsevuus. Ruotsi edustaa
puheliaampaa ja seurallisempaa läntistä kulttuuria. Suomalainen viestintäkulttuuri on muodollisempaa ja suoraan asiaan menevää, ei-jutustelevaa.

Muita etenkin neuvottelutilanteissa esiin tulleita eroja ovat suomalaisten individuaalisuus ja ruotsalaisten
ryhmähenkisyys, suomalaisten kiire, halu toimia välittömästi ja ruotsalaisten hidas kiiruhtaminen, halu keskustella, suunnitella ja organisoida.

Ruotsalaisiin verrattuna suomalaiset sanovat asiat suoremmin, kärjistävät sanomansa, ruotsalaiset välttävät konfliktia.

Svenolof Karlssonin ja Anita Ekwallin kyselytutkimuksessa annettujen pistemäärien perusteella ruotsalaiset ovat ryhmäkeskeisempiä, sosiaalisempia, diplomaattisempia ja enemmän ulospäin suuntautuneita kuin suomalaiset.

Sen sijaan suomalaiset päihittivät ruotsalaiset suorasukaisuudessa. Suomessa sanotaan selkeästi ei, kun esimerkiksi Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa kielteinen vastaus ilmaistaan myönteisemmin.

Lisäksi ruotsalaiset ovat eloisampia ja snobbailevampia kuin suomalaiset. Suomalaiset taas ovat rehellisempiä. Tosin rehellisyystason mittauksessa molemmat maat saivat lähes yhtä korkeat pistemäärät. Päätelmä on, että ruotsalaiset ovat rehellisiä ja suomalaiset super-rehellisiä.

Tiivistäen Svenolof Karlsson toteaa artikkelinsa Viestinnän dilemma (kirjassa Suomi-Ruotsi johtamismaaottelu) lopussa, että suomalaisten vahvuus on kriisityöskentely, ruotsalaisten suunnittelu.

Tutkimuklsen mukaan ruotsalainen juomatapa ei ole erityisen ruotsalaista. Pohjoinen juomatapa on viime vuosikymmeninä Ruotsissakin lähentynyt eurooppalaista juomatapaa. On siirrytty viinasta viineihin ja olueen. Kuitenkin viikonloppuun painottuva humalajuominen on edelleen jäljellä. Alueelliset erot ovat lähes kadonneet. Suurin muutos on tapahtunut suhtautumisessa julkijuomiseen. Toisin kuin ennen siitä on tullut hyväksyttävää.

Väestöpohjaltaan Ruotsin väestö edustaa maailman vanhinta, kun otetaan huomioon yli 65-vuotiaat. Työvoiman määrä väestöstä on maailman suurimpia, noin 70 prosenttia.

Huumori on kulttuurisidonnainen elementti. Tunnetun suomenruotsalaisen kirjailijan Merete Mazzarellan
mielestä suomalaisten ja ruotsalaisten suurin ero näkyykin huumorissa. Monia suomalaisia naurattavia lausahduksia pidetään Ruotsissa makaabereina.Ruotsalaiset itse viljelevät brittityylistä kuivaa ja pidättyväistä huumoria.

Lähteet:

-Mikluha, Arja: Kommunikointi eri maissa, Yrityksen tietokirjat, 1998

- Mole, John: Maassa maan tavalla : opas globaalin Euroopan yritys- ja neuvottelukulttuureihin, Tietosanoma, 2004

- Suomi-Ruotsi johtamismaaottelu: puheenvuoroja yrityskulttuurien eroista, toim. Svenolof Karlsson, Ajatus, 2005, (s. 30-36 ja 164-173)

- Salminen, Kerstin: Kulttuurikompassi, Edita,1996

http://ebookbrowse.com/ruotsi-bisneskulttuuri-tietopaketti-12-2010-ilman...

http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/yviperust/artikkelit/kulttuurien...

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26573/kaartinen.pdf?seq...

http://www.turku.fi/public/default.aspx?uielementsize=3&nodeid=12926

Kommentit (0)

Vastauksesi