Missä ajassa maksamattomat velat vanhenevat?

Missä ajassa maksamattomat velat vanhenevat?

Vastaus

Velkoja on vanhentumisen näkökulmasta kahta lajia ja niillä on eri pituiset vanhentumisajat:

Yritysten kuluttajilta perimät yksityisoikeudelliset velat. Velka on yleensä yksityisoikeudellinen, jos erityislainsäädännöllä ei ole toisin säädetty.

Julkisten yhteisöjen perimät julkisoikeudelliset velat.
http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/b5b239a9-d707-44e0-80a3-680c7545a096...

Lopullisesti velka vanhenee 15 vuoden kuluttua käräjäoikeuden velkomustuomiosta tai muusta täytäntöönpanoperusteesta. Poikkeuksia 15 vuoden vanhentumisaikaan ovat tilanteet, joissa velkoja on yksityishenkilö tai joissa velka perustuu rikokseen. Silloin vanhentumisaika on 20 vuotta. Määräaikaa voidaan myös pidentää käräjäoikeuden päätöksellä 10 vuodella, jos velallinen on olennaisesti hankaloittanut velkojan mahdollisuuksia saada maksuja tai on muuten toiminut sopimattomasti.

Huomaathan, että velan lopullinen vanhentumisaika alkaa siis kulua oikeuden antamasta tuomiosta, ei esimerkiksi laskun eräpäivästä tai sen siirtymisestä perintään.

Jos velallista ei lainkaan muistuteta esim. perintäkirjeellä olemassa olevasta velasta, se vanhenee 3 vuoden kuluttua maksun erääntymisestä.

Verot, lakisääteiset vakuutusmaksut sekä muut suoraan ulosottokelpoiset julkisoikeudelliset saatavat vanhenevat lopullisesti 5 vuoden kuluttua maksuunpanovuoden päättymisestä.
http://maksumyohassa.fi/faq/yleinen_faq/

Laki velan vanhentumisesta sanoo lisäksi:

Velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua 5–7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

Jos kysymys on toistaiseksi myönnetystä tai ehdollisesti syntyvästä velasta taikka muusta velasta, jonka vanhentumisajan alkamisajankohta ei määräydy 5–7 §:n nojalla, velka vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua velvoitteen oikeusperusteen syntymisestä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

Sen jälkeen kun velka on velkojan vaatimuksen tai muun syyn johdosta erääntynyt maksettavaksi, noudatetaan kuitenkin erääntymispäivästä laskettavaa kolmen vuoden vanhentumisaikaa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030728

Kun lukee koko lain, asia selvää. Tai sitten ei. Lakitekstihän on tunnetusti sellaista, ettei siitä tule hullua hurskaammaksi.

Kommentit (0)

Vastauksesi