Minä vuosina Suomessa on muutettu täysi-ikäisyyden rajaa?

Minä vuosina Suomessa on muutettu täysi-ikäisyyden rajaa?

Minä vuosina Suomessa on muutettu täysi-ikäisyyden rajaa? Onko näin tapahtunut aina kalenterivuoden alussa?

Vastaus

Ruotsissa (ja siis myös Suomessa) miesten täysi-ikäisyyden katsottiin ennen alkavan jo 15-vuoden iässä, mutta v. 1721 siirryttiin 21 vuoden rajaan. Tämä päti vain miehiin, naimattomat naiset olivat miespuolisen holhoojan (isän tai muun sukulaisen) alaisia ja tarvitsivat tämän luvan avioliiton solmimiseen iästä riippumatta. Avioliitossa olevat naiset taas olivat miehensä alaisia, jonkinlaisen täysivaltaisuuden he saavuttivat vasta leskinä.

Vuonna 1864 säädettiin, että naimaton nainen saattoi 21 vuoden iässä anoa oikeudelta täysivaltaiseksi julistamista, muuten hänen oli odotettava 25-vuotiaaksi, jolloin täysivaltaisuus tuli automaattisesti: "Neito, täytettyään wiisitoista wuotta, olkoon oikeutettu wallitsemaan mitä hän itse ansaita woi. Yhdenkolmatta wuoden iällä saakoon kaiken omaisuutensa hallita, jos niin haluaa ja Oikeudelle sen ilmoittaa. Täytettyään wiisikolmatta wuotta, olkoon ilmoittamattakin täysiwaltainen." (1. pykälä) ja "Päästyänsä yhdenkolmatta wuoden ikään, saakoon neito naittajan suostumatta mennä naimisiin..." (2. pykälä, Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus naimattoman waimon täysiwaltaisuudesta määrä-ikään tultuansa ja naittajawallan lakkaamisesta 31.10.1864, Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 1864/25).

Elokuun 19. päivänä 1898 annettu Holhouslaki vihdoin sääti tekemättä eroa sukupuolten välillä: "Joka ei ole täyttänyt yhtäkolmatta vuotta, olkoon holhottava, älköönkä hänellä siis ole valtaa hallita omaisuuttaan. Viisitoista vuotta täyttänyt holhottava saakoon kuitenkin hallita, mitä omalla työllänsä voi ansaita." (16. pykälä). Saman lain 18. pykälässä säädettiin, että alle 21-vuotiaan "holhunalaisuus" lakkasi siinä tapauksessa että hän solmi avioliiton. Vuoden 1898 holhouslaki astui voimaan ("käypi noudatettavaksi") vuoden 1900 alussa (Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-kokoelma 1898/34).

Seuraavan kerran ikärajaa muutettiin vuonna 1969: "Joka ei ole täyttänyt kahtakymmentä vuotta on holhouksen alainen eikä saa hallita omaisuuttaan. Viisitoista vuotta täyttänyt saa kuitenkin hallita, mitä hän omalla työllään on ansainnut" (16. pykälä) ja "Jos alaikäinen solmii avioliiton, ennen kuin on täyttänyt kaksikymmentä vuotta...lakkaa holhouksenalaisuus" (18. pykälä). Tämä muutos astui voimaan 1.7.1969 (Suomen asetuskokoelma 1969/343).

Viimeisin uudistus - 18 vuoden ikäraja - tuli voimaan 1.7.1976 (Suomen asetuskokoelma 1976/457). Nykyinen säädös sisältyy Lakiin holhoustoimesta 1.4.1999/442:
"Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi" (2. pykälä).

Huomautettakoon lopuksi, että joillakin elämänaloilla on ollut lisäksi omat ikärajansa, esim. rikosoikeudellinen täysi-ikäisyys alkoi jo 1800-luvun lopulla 18 vuoden iässä (kuten nykyäänkin), eduskuntavaalien äänioikeusikäraja oli alkuaan 24 vuotta jne.

Edellinen perustuu mainittujen lakitekstien ohella lähinnä eri aikoina ilmestyneiden suomalaisten tietosankirjojen artikkeleihin.

Kommentit (0)

Vastauksesi