Minä olen aina luullut, että aikuisen ihmisen velvollisuus on työskennellä ja...

Minä olen aina luullut, että aikuisen ihmisen velvollisuus on työskennellä ja...

Minä olen aina luullut, että aikuisen ihmisen velvollisuus on työskennellä ja elättää itsensä. Kuitenkin lain mukaan useissa tilanteissa onkin niin että toinen joutuu maksamaan aikuisen ihmisen elämän. Yleensä vielä mies joutuu elättämään aikuisen naisen. Mikä tässä on ideana?

http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_lux...

Vastaus
26.08.201017:31
6944
78

Euroopan oikeudellisen verkoston sivuilla julkaistu linkki, johon kysymyksessäsi viittaat ja joka käsittelee elatusoikeutta ja -velvollisuutta, koskee Luxemburgin ruhtinaskunnan kansalaisia. Kuitenkin myös Suomessa on samankaltaisia lakeja ja kansalaisen velvollisuuksia, jotka koskevat perheyksikköä.

Laki sinänsä ei asetu ottamaan kantaa sukupuolten väliseen elatusvelvollisuuteen, mutta määrittelee, että avioliitossa kumppanit solmivat toisiinsa myös taloudellisen riippuvuussuhteen. Toisekseen aviopuolisot ovat vanhempina elatusvelvollisia suhteessa lapsiinsa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että lakiperusteisia tukia myöntävä Kansaneläkelaitos evää tai rajoittaa joitain tukia yksilöiltä avio- tai avoliiton elatusvelvollisuuden perusteella. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi asumistuki tai toimeentulotuki. Vastaavasti elatusvelvollisen omaisen kuoltua leskellä on oikeus esimerkiksi leskeneläkkeeseen.

On mahdollista, että yksittäisessä tilanteessa yksilölle myönnetään täysimääräiset tuet aviopuolison elatusvelvollisuudesta huolimatta, mutta nämä tilanteet muodostavat poikkeuksen käytäntöön.

Suomessa vuodesta 1929 voimassa ollut Avioliittolaki määrittelee seuraavasti:

"Kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen."

Vaikka Suomessa on osana hyvinvointivaltion rakentamista korostettu subjektiivista eli jokaisen yksilöllistä oikeutta omaisuuteen ja varallisuuteen sekä hyvinvointivaltion tarjoamiin palveluihin, nojaa nykyinen yhteiskuntajärjestys viimeistään 1800-luvulla vakiintuneeseen uuteen porvaristoon ja ydinperheen ihanteeseen.

Ydinperhettä pidettin uuden, kapitalistisen ja valistuneen yhteiskuntajärjestyksen takaajana. Tässä mallissa nainen toimi perheen yhteiden kodin rakentajana ja ylläpitäjänä ja mies perheen varallisuuden takaajana. On myös totta, ettei ydinperheen ihanne ole Suomessa enää yhtä vakiintunut kuin vielä joitain vuosikymmeniä sitten. Perheihanteen muutos on vaikuttanut myös mielipiteisiin puolisoiden välisestä elatusvelvollisuudesta.

Nykyään yhä useammat esimerkiksi avoliitossa elävät nuoret aikuiset pyrkivät elämään taloudellisesti itsenäisesti. Mikäli pariskunta on oikeutettu joihinkin yhteiskunnan tarjoamiin tukiin, ei erillistalouksien ylläpito ole kuitenkaan mahdollista.

Toisaalta Kansaneläkelaitos on jo ehtinyt muuttaa lain tulkintaansa esimerkiksi opiskelijoille myönnettävän asumistuen suhteen: tällä hetkellä samassa taloudessa asuvat eri sukupuolta olevat opiskelijat eivät muodosta automaattisesti ruokakuntaa eli rinnastu avoliitossa elävään pariin, kuten vielä muutama vuosi sitten. Muutoksen syytä ei tosin ole Kansaneläkelaitoksesta tiedotettu.

Kela: Asumistuki
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170501111907EH?OpenDocument

Kela: Omaisen kuolema
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/180701142218EH?OpenDocument

Avioliittolaki 13.6.1929/234
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search%5Btype%5D=pik...

Nuclear family
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_family

Elatusvaateet - Suomi
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_fin...

Puolison armoilla. Työttömyysturvan tarveharkinta
http://helda.helsinki.fi/handle/10250/7930

Suomi Ruotsin jalanjäljissä - kehitys kohti ydinperheen jälkeistä aikaa
http://helda.helsinki.fi/handle/10250/6496?locale-attribute=en

KOTIHOIDON TUKI JA NAISTEN ASEMA:
TUTKIMUSHAASTEITA JA TULKINTAONGELMIA
http://www.stakes.fi/yp/2000/1/001salmi.pdf

Perheiden aika ja ajankäyttö: Tutkimuksia kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä,
lapsista ja kiireestä
http://stat.fi/tup/julkaisut/isbn_978-952-244-248-2.pdf

PIKKUKAUPUNGIN PAREMPI VÄKI
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/881/tiiviste.pdf?sequence=1

Kommentit (0)

Vastauksesi