Mille taholle tai tahoille voi tehdä kantelun TE-toimiston toiminnasta?

Mille taholle tai tahoille voi tehdä kantelun TE-toimiston toiminnasta?

Vastaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan. http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/index.htx

Myös oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä, jos viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa.
http://www.okv.fi/suomi/ok2f.htm

Aluehallintoviraston sivulla todetaan hallintokantelusta yleisesti: ”Hallintokantelu tehdään ylemmälle tai valvovalle viranomaiselle, kun asianomistaja katsoo kantelun kohteena olevan viranomaisen menettelyn tai toiminnan lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi. Myös toimimattomuudesta ja tehtävien laiminlyönneistä voi kannella.” http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/oik/home.nsf/pages/D3E8610C10A8A81...

TE-toimistot kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Alueellista työvoimapolitiikkaa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). http://www.mol.fi/mol/fi/05_tyovoimatoimisto/index.jsp

Kommentit (0)

Vastauksesi