Millaisia ongelmia seuraavat asiat aiheuttaa ilmakehään: kasvihuoneilmiön...

Millaisia ongelmia seuraavat asiat aiheuttaa ilmakehään: kasvihuoneilmiön...

Millaisia ongelmia seuraavat asiat aiheuttaa ilmakehään: kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonin hyvät ja pahat laadut ihmisen kannalta ja pienhiukkaset eli aerosolit.

Vastaus

Kasvihuoneilmiön voimistuminen ilmakehässä tapahtuu kasvihuonekaasujen lisääntymisen kautta. Tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry, hiilidioksidi, typen ja rikin oksidit, metaani ja fluoriyhdisteet. Kasvihuonekaasujen ja lähinnä CO2:sta johtuva maapallon lämpötilan nousu on jo nyt johtanut mm. lumi- ja jääpeitteen kutistumiseen ja merenpinnan nousuun eri puolilla maapalloa. Arktisen napa-alueen merijään pinta-ala on luotettavien satelliittihavaintojen mukaan ollut pienimmillään alkusyksystä 2007. Ilmastonmuutosta mitataan erilaisilla ilmastomalleilla ja Englannissa sijaitsevan Hadley- keskuksen ilmastomalli on saanut aikaan kehityskulkumallin, jolla pyritään selvittelemään Amazonilla tapahtunut ilmaston lämpeneminen. Hiilidioksidipitoisuuden kasvaessa ilmakehässä sademetsien puut ovat alkaneet pienentämään ilmarakojansa, koska sama hiilidioksidimäärän saa pienemmilläkin ilmaraoilla. Ilmarakojen pienentyminen on johtanut puiden haihdunnan pienenemiseen. Tämä taas on johtanut puiden haihduttaman kosteuden vähenemiseen ja alueella merkittävään sateiden vähenemiseen ja samalla lämpötilan kohoamiseen.

Kasvihuonekaasuista lähinnä CFC:stä eli freoniyhdisteistä vapautunut kloori on syyllinen otsonikatoon Etelämantereella.
Stratosfäärin otsoni on UV-säteilysuojana elintärkeää. Troposfäärin sisältämä otsonimäärä ei riitä korvaamaan stratosfäärin otsonin menetyksiä, vaikka troposfäärin otsonin määrä on kaksinkertaistunut teollisen aikakauden kuluessa. Freonien vaikutus kasvihuoneilmiöön ei ole suoraviivainen. Tuhoamalla otsonia, joka myös on kasvihuonekaasu, ne saattavat jopa hidastaa kasvihuoneilmiötä.

Ilmakehän kemiassa aerosolilla ei tarkoiteta pelkästään suihkepullosta suhauteltavaa deodoranttia, vaan se voi viitata ihan minkälaisiin hiukkasiin tahansa. Oikeastaan aerosolit ovat ilman ja hiukkasten seosta, yleensäkin pieniä ja kiinteitä tai myös nestemäisiä kappaleita. Myös sumu-ja pilvipisarat lasketaan kuuluviksi aerosoleihin. Luonnollisia aerosolihiukkasia ovat esim. meriveden suolakiteet, maaperästä nouseva tomu, tulivuorista tupruava tuhka ja rikkihappo sekä siitepöly. Ihmisen aikaansaamia aerosoleja ovat erityisesti öljyn ja kivihiilen palamisessa syntyvä noki ja muut hiukkaset. Aerosolitutkimukseen on panostettu viimeisten kymmenen vuoden aikana ja tutkimuksen merkittävin havainto on se, että aerosoleilla on erittäin suuri vaikutus ilmastoon ja siinä tapahtuneeseen muutokseen. Päinvastoin kuin luullaan aerosolit eivät lämmitä ilmastoa vaan ne hillitsevät kasvihuoneilmiön voimistumista. Vielä on epäselvää millainen osuus aerosoleilla ja ihmisen toiminnalla ilmastonmuutoksessa on. Hiukkasten nettovaikutus on kuitenkin selvästi ilmastoa viilentävä.

Lähde:
Ilmakehä, sää ja ilmasto. Hannu Karttunen, Jarmo Koistinen, Elena Saltikoff ja Olli Manner. Helsinki: Ursa, 2008. Ursan julkaisuja 107.

Kommentit (0)

Vastauksesi