Millä tavalla avoliitto virallistetaan?

Millä tavalla avoliitto virallistetaan?

Millä tavalla avoliitto virallistetaan? Lehtitietojen mukaan eduskunta on päättämässä avoliittoa koskevista uusista määräyksistä. Mistä tunnistetaan, että avoliitto on kyseessä olevien henkilöiden välillä olemassa ja että avoliittoa koskevia määräyksiä on henkilöiden välillä sovellettava?

Vastaus

Hallituksen esityksessä laiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta avoliitto määritellään melko tarkkaan. Avopuolisoilla tarkoitetaan esityksen mukaan yhteistaloudessa asuvia sellaisen parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi: avopuolisot voisivat siis olla eri tai samaa sukupuolta. Avopuolisoiden välistä suhdetta kutsuttaisiin avoliitoksi: avoliiton osapuolet eivät voisi kuitenkaan olla naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa keskenään tai kolmannen osapuolen kanssa.

Hallituksen esitys siis edellyttää, että avoliiton jäsenet ovat keskenään parisuhteessa. Parisuhteeseen katsotaan esityksen mukaan liittyvän tunnepitoinen suhtautuminen kumppaniin. Seksuaalinen kanssakäyminen ei kuitenkaan ole parisuhteen välttämätön piirre. Avoliiton määritelmä ei myöskään aseta avopuolisoille vähimmäisikärajaa. Sen sijaan tärkeä kriteeri on asuminen yhteistaloudessa. Lyhytaikainen yhdessä asuminen ei kuitenkaan vielä muodostaisi avoliittoa.

Esitys jättää oikeuskäytännön varaan sen, miten avopuolisoiden välinen tunneside ja yhteisasuminen todistetaan. Todisteeksi parisuhteesta voisivat kelvata esimerkiksi yhdessä vietetyn vapaa-ajan ja loma-aikojen aste tai lähimmille ystäville ja sukulaisille annettu kuva suhteen luonteesta. Yhdessä asuminen voitaisiin osoittaa esimerkiksi väestörekisterimerkintöjen avulla.

Esityksessä ei tarkkaan eritellä kaikkia tapauksia, joissa avoliitto päättyisi. Lähtökohtaisesti kuitenkin aina, kun jokin avoliiton määritelmän tekijä ei enää pitäisi paikkansa, avoliitto katsottaisiin päättyneeksi: esimerkiksi avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmiminen olisi siis merkki avoliiton loppumisesta. Sen sijaan avoliiton ei katsottaisi esityksen mukaan päättyneen, mikäli avopuolisot asuisivat väliaikaisesti erillään esimerkiksi opiskelun, työn tai sairaalahoidon takia.

Avoliittoa ei siis lakiesityksen mukaan tarvitsisi virallistaa eikä rekisteröidä. Esitystä kommentoinut lakivaliokunta ei usko, että avoliiton alkamisesta syntyisi kovin suuria tulkintavaikeuksia, koska ensisijaisena, joskaan ei ainoana perusteena voitaisiin nojautua väestötietojärjestelmän merkintöihin yhteisasumisesta. Valiokuntaa suosittelee myös, että avoliittomääritelmän toimivuutta seurattaisiin käytännössä. Valiokunta ehdottaa vielä, että perinnönjakoon liittyvissä riitatilanteissa määritelmän soveltumisesta päättäisi pesänjakaja.

Lähteet:

Hallituksen esitys laiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref2.sh?{KEY}=HE+37/2010

Lakivaliokunnan mietintö:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/lavm_23_2010_p.shtml

Kommentit (0)

Vastauksesi