Miksi kristinusko on niin erilaista Yhdysvalloissa kuin täällä Euroopassa tai ylipäätään Suomessa?

Miksi kristinusko on niin erilaista Yhdysvalloissa kuin täällä Euroopassa tai ylipäätään Suomessa?

Entä miksi mormonit ja Jehovan todistajat eivät ole kristittyjä? Ovatko kaikki kristityt kreatonisteja? Voiko kristinusko olla liberaalia?

Vastaus

1700-luvulla itsenäistyneissä Yhdysvalloissa uskonnonvapaus sekä valtion ja uskonnon tiukka erottaminen toisistaan ovat olleet tärkeitä periaatteita alusta alkaen. Moni eurooppalainen jätti kotinsa ja muutti Yhdysvaltoihin juuri laajempien vapauksien vuoksi. Euroopassa kristittyjen jakautuminen eri kirkkokuntiin on aiheuttanut verisiä konflikteja. Sen sijaan Yhdysvalloissa suhtautuminen on ollut perinteisesti sallivampi. Tiettyyn kirkkokuntaan kuulumista tärkempää on ollut aktiivinen uskonnollinen toiminta, jossa etenkin alkuaikoina saarnaajilla oli tärkeä asema. Verrattuna eurooppalaisten kirkkokuntien jäykkiin organisaatioihin, eivät amerikkalaiset kirkkokunnat olleet kovinkaan järjestäytyneitä etenkään Yhdysvaltain alkuaikoina. Seuraajia koonneilla saarnaajilla oli vapaammat kädet ohjata uskonnon harjoittamista. Yhä edelleenkin amerikkalainen kristillisyys on eurooppalaista henkilökeskeisempää, mikä näkyy esimerkiksi amerikkalaisten kristillisten televisiokanavien puhujissa. Karismaattisten saarnaajien rinnalla esimerkiksi suomalaiset evankelisluteriaiset papit näyttävät kovin virallisilta.

Amerikkalaisen kristillisyyden keskeisiksi periaatteiksi ovat muotoutuneet aktiivinen uskonnollinen toiminta, vastuun kantaminen sekä optimismi, joita harjoitetaan pitkälti protestanttisen kristinuskon huomassa. Lisäksi amerikkalaiseen kristinuskoon on kuulunut erityisellä tavalla kansallistunne: amerikkalaiset ovat pitäneet itseään Jumalan valittuna kansana, vapauden puolustajina.

Kristinuskon eroissa Yhdysvaltain ja Euroopan välillä on kyse paitsi kulttuurieroista myös eri kirkkokuntien hallitsevasta asemasta. Eurooppalaisella kristinuskolla on lähes kaksi vuosituhatta pitkä historia, kun taas amerikkalainen kristinusko on nuorta ja moderneja periaatteita noudattavaa. Yhdysvalloissa suurimmat kirkkokunnat muodostavat metodistit, baptistit sekä uudemmat protestanttisesta kristinuskosta nousseet liikkeet kuten esimerkiksi adventistit. Euroopassa suosituimpia protestanttisia kirkkokuntia ovat puolestaan mm. anglikaanisuus, kalvinismi ja luterilaisuus. Molemmilla alueilla on lisäksi paljon katolilaisia, joiden tavat harjoittaa uskontoa eroavat todennäköisesti vähemmän toisistaan.

Mormonit ja Jehovan todistajat ovat kehittäneet oppinsa protestanttisen kristinuskon pohjalta vähän samalla tapaa kuin adventistit. Liikkeet ovat sittemmin eriytyneet kristinuskosta opillisesti sen verran kauas, ettei niitä useimmiten enää lueta kuuluvaksi sen piiriin. Kiistanalaisia oppeja ovat esimerkiksi mormonien käsitykset profeetoista sekä toisaalta Jehovan todistajien käsitys Jeesuksen kuulumattomuudesta osaksi pyhää kolminaisuutta. Uskontojen opeista voi lukea lisää vastauksen loppuun liitetyistä linkeistä.

Kreationismilla voidaan tarkoittaa eri asioita. Erään määritelmän mukaan kreationismissa on kyse uskosta Raamattuun ja etenkin sen luomiskertomukseen tarkkana kuvauksena historian kulusta ja ihmislajin synnystä. On paljon kristittyjä, jotka uskovat evoluutioon, minkä vuoksi kaikki kristityt eivät näin ollen olisi kreationisteja. Kreationismin voi kuitenkin määritellä myös uskomukseksi, jonka mukaan Jumala on luonut maailman vapaasta tahdostaan ja on läsnä sen tapahtumissa kaiken aikaa. Tässä mielessä sekä kaikkia kristittyjä että myös juutalaisia ja muslimeja voitaisiin periaatteessa pitää kreationisteina. 

Liberaalilla kristinuskolla voidaan tarkoittaa eri asioita. Itse ymmärrän liberaalin kristinuskon ei-konservatiivisena, vapaamielisempänä tulkinnalla kristinuskosta. Esimerkiksi se, että etenkin moni pohjoismainen protestanttinen kirkko sallii naispappeuden on mielestäni esimerkki liberaalista kristinuskosta. Laajemmin ajateltuna liberaalissa kristinuskossa on kyse pyrkimyksestä vastata modernin ajattelun kristinuskolle heittämiin haasteisiin. On myös sanottu, että jokainen modernissa maailmassa elävä kristitty edustaa automaattisesti liberaalia kristinuskoa. Voisikin pikemminkin kysyä, onko nykyaikana olemassa lainkaan aidosti konservatiivista kristinuskoa. 

Esittämäsi kysymykset ovat hyvin laajoja ja niihin liittyy monimutkaisia käsitteitä sekä asiakokonaisuuksia, joista voidaan olla montaa mieltä. Voisitkin jatkaa keskustelua aiheesta teologin kanssa.

Kommentit (0)

Vastauksesi