Mikä on järjestys? ...

Mikä on järjestys? ...

Mikä on järjestys? Pastori,kirkkoherra,rovasti,kappalainen,katekeetta,lääninrovasti. Ovatko jotkut
ammattinimiä,toiset arvonimiä? Maksavatko nimen saajalle?

Vastaus

Arvonimiä mainituista ovat vain rovasti. Rovastin arvon voi myöntää piispa hiippakuntansa papille (Kirkkolain 25 luvun 16 §). Rovastin arvo kuuluu arvonimiryhmään 14, josta maksettava vero on 640 euroa (henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon) tai 160 euroa (virka- tai työsuhteessa olevat).

Lääninrovasti ja tuomiorovasti ovat virkanimekkeitä.

Perussäädös lääninrovastista sisältyy kirkkolain 19 luvun 11 §:ään. Lääninrovasti valitaan kuudeksi vuodeksi rovastikunnan kirkkoherroista, äänioikeutettuja vaalissa ovat rovastikunnan papit ja lehtorit. Lääninrovastina ollaan siis oman viran ohessa.

Tuomiorovasti on hiippakunnan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra. Hän on tuomiokapitulin (hiippakunnan johtoelimen) jäsen ja tarvittaessa piispan sijainen.

Sotilaspapistossa on myös kenttärovasteja.

Seurakuntapappien virkanimikkeitä ovat kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori. Kirkkoherra on seurakunnan johtava pappi ja hänet valitaan seurakuntalaisten vaalilla, kappalaisen valitsee kirkkovaltuusto ja seurakuntapastorit määrää hiippakunnan tuomiokapituli. Kirkkoherra ja kappalaiset ovat vakituisia virkoja ja niihin voi hakea vain pastoraalitutkinnon suorittanut (mikä edellyttää kahden vuoden pappiskokemusta), seurakuntapastorin tuomiokapituli voi määrätä toiseen seurakuntaan. Jokaisella näistä voi olla rovastin arvonimi.

Pastoriksi tavataan kutsua kaikkia pappeja elleivät he ole viran puolesta rovasteja (lääninrovasti, tuomiorovasti, kenttärovasti) tai saaneet rovastin arvonimeä. Tietääkseni aika moni pappi vierastaa tätä arvonimeä ja olisi mieluiten eläkeikään asti pelkkä pastori.

Katekeetta lienee nykyään jo jäänyt pois käytöstä. Suomessa sitä viimeksi käytettiin seurakunnallisen kiertokoulun opettajasta ja lähinnä Lapissa. Esimerkiksi Norjassa nimeke on edelleen käytössä seurakunnallisena opettajana ja siihen näyttää olevan varsin korkeat kelpoisuusvaatimukset.
(http://no.wikipedia.org/wiki/Kateket)

Jos haluaa asettaa arvojärjestykseen kysymyksessä mainitut nimekkeet päädyttäisiin järjestykseen katekeetta - seurakuntapastori - kappalainen - kirkkoherra - lääninrovasti. Seurakuntapastori, kappalainen ja kirkkoherra voivat toisaalta olla pastoreita tai rovasteja (jos he ovat saaneet sellaisen arvonimen).

Presidentin asetus arvonimistä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000381?search%5Btype%5D=pik...

Laki arvonimistä suoritettavasta verosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011388

Kirkkolaki ja Kirkkojärjestys
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054?search%5Btype%5D=pik...

Suomalainen wikipedia sisältää näistä nimekkeistä asiallista tietoa.

Kommentit (0)

Vastauksesi