Mihin saakka kiinteistövälittäjän vastuu kuuluu ?

Mihin saakka kiinteistövälittäjän vastuu kuuluu ?

Mihin saakka kiinteistövälittäjän vastuu kuuluu ? onko selvässä laiminlyönnissä (puuttuva rakennuslupa) josta ei ole kerrottu ostajalle, sama 5 vuotta kuin muissakin reklamaatioissa ?
Entä jos kyseinen välittäjä ei toimi enää alalla, onko yritys vastuuvelvollinen ?

Vastaus

Kysymys on luonteeltaan juridinen eikä iGS-toimituksella ole pätevyyttä vastata lainopillisiin kysymyksiin.

Voimme ainoastaan siteerata lakitekstiä, mutta emme pysty tulkitsemaan sitä emmekä ottamaan huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja.

Laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (8 §, 9 § ja 10 §) säädetään, että ”välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen”. Välitysliikkeen on myös ”välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen”.

Ennen kaupan päättämistä välitysliikkeen on esitettävä kiinteistöstä mm.
- lainhuutotodistus
- kiinteistörekisterin ote
- rasitustodistus
- jos kaupan kohteena on vuokraoikeus rakennuksineen, jäljennös vuokrasopimuksesta, todistus vuokraoikeuden kirjaamisesta ja sitä koskeva rasitustodistus
- mahdolliset muut asiakirjat, jotka osoittavat myyjän omistus- tai hallintaoikeuden sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitukset ja rasitteet sekä kiinteistön käyttöä koskevat rajoitukset

Asuntokauppalaki säätää käytetyn asunnon kauppaa koskien seuraavaa asunnossa ilmenevästä virheestä (11 §):
”Asunnossa on virhe, jos
- se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun
- se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan
- myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai
- se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.”

Käytetyn asunnon virheen seuraamuksista Asuntokauppalain pykälässä 14 sanotaan seuraavaa:

”Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Arvioitaessa, milloin virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita, ratkaisevana on pidettävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä.

Jollei ostaja ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu hänelle, hän menettää oikeutensa vedota siihen. Jos asunto on jo kauppaa tehtäessä ostajan hallinnassa, kahden vuoden määräaika alkaa kulua kaupantekoajankohdasta. Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta, jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja.

Ostaja saa 1 ja 2 momentin säännösten estämättä vedota virheeseen, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.”

Siteeratut lait voi lukea kokonaisuudessaan Finlexistä:

Asuntokauppalaki 23.9.1994/843
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940843

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 15.12.2000/1074
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001074

Kommentit (0)

Vastauksesi