Maaston raja?

Maaston raja?

Maastossa ei saa ajaa eikä sinne saa pysäköidä, mutta miten oikein tunnistetaan se kadun reunan ja maaston välinen raja, jonka vasemmalla puolella auton oikeanpuoleisten renkaiden pitää pysäköitäessä olla? Kun kadun reunassa on reunakivetyksellä kadusta erotettu jalkakäytävä, niin silloin tuo raja on selvä, mutta taajamissakin on monenlaisia, sekä asfaltoituja että asfaltoimattomia teitä/katuja reunakivetyksellä sekä ilman. Kysymys voi kuulostaa pilkun viilaamiselta, mutta viime aikoina on lehdissä ollut juttuja siitä, että virhemaksuja on määrätty, vaikka auto on pysäköity muuten täysin lailliselle alueelle, mutta ei tarkalleen oikeaan kohtaan tien reunaan nähden.

Vastaus

Tieliikennelaissa on linjattu ajoneuvon pysäköimistä koskevat säännöt ja kiellot. Tieliikennelaissa todetaan mm., että:

”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.”

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty mm.  

  • mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa ja niiden läheisyydessä;

 

  • kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu;

     

  • Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

     

Jokamiehenoikeuksissa on maastossa ajoneuvolla ajamisesta lausuttu mm. seuraavaa:

”Moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maastossa maa-alueella ilman maanomistajan lupaa. Ajoneuvon pysäköiminen tien viereen on sallittua, koska ajoneuvoa ei useinkaan voi jättää tielle. Pysäköinnistä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa eikä pysäköinti saa estää muiden liikkumista.”

 

 Tieliikennelakiin on vielä kirjattu tienkäyttäjän yleisistä velvollisuuksista seuraavaa:

”Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.”

”Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä.”

 

Vastausta kysymykseesi voidaan pohtia mm. edellä mainittujen lainkohtien valossa.

Mitään tarkkoja senttimetri- tai metrimittoja siitä, minkä verran ajoneuvon pyörät saavat olla maaston puolella ei ole, vaan ratkaisevaa on, onko pysäköintitilanteessa noudatettu yleistä huolellisuutta ja huomioitu mm. näkyvyys, kulku tonteille ja kiinteistöihin, ja se miten pitkästä pysäköintiajasta on kyse ja missä tarkoituksessa pysäköinti on tehty.

Yksityisalueella on puolestaan maanomistajan velvollisuus ilmaista selkeästi pysäköimistä koskevat erityiskiellot.

  

Kommentit (0)

Vastauksesi